Print this page

Aktuální informace

Z technických důvodů budou nyní na webových stránkách zveřejňovány  pouze důležité informace, připravujeme nové webové stránky, chvíli to ale potrvá. Děkujeme za trpělivost.

Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2019/20

Vážení rodiče, 

ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhne na naší škole zápis dětí do 1. třídy. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. Společně s dítětem se dostavte v době od 13,00 hod. do 17,00 hod. do učebny 1. třídy ZŠ a MŠ Prakšice, příspěvkové organizace. 

 Popis průběhu zápisu

 Zápis se bude skládat z formální části a motivačního rozhovoru.

  Náhradní termín

 Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto situaci škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se dostaví v náhradním termínu, který škola po vzájemné dohodě stanoví.

   Odklad školní docházky

   Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte (od 1. 4 do 30. 4, ideálně v den zápisu 4. 4.2019) k povinné školní docházce  a  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Objednejte se k návštěvě Pedagogicko-psychologické poradny. Vyjádření lékaře stačí od obvodního lékaře. Vlastní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je možno vyplnit přímo u zápisu.

  Výsledky zápisu

 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na nástěnce ve vstupu do školy a na webových stránkách školy a to nejméně po dobu 15 dnů.

 Kritéria pro přijímání žáků

 Pro školní rok 2019/2020 bude do prvního ročníku  přijato 25 žáků.

 Přednostně budou přijímáni žáci:

 1. S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).

 2. Přijaty budou děti, kterým bylo vydáno pro školní rok 2018/2019 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

3. Přijati budou všichni zájemci z jiných spádových obvodů

Informace k zápisu do mateřské školy pro šk. rok 2019/20

 Vážení rodiče,

v pondělí 6. května 2019 proběhne v Mateřské škole Prakšice zápis dětí pro školní rok 2019/2020. Pokud máte zájem, aby vaše dítě nastoupilo do mateřské školy v září nebo v průběhu uvedeného školního roku, dostavte se, prosím, spolu s dítětem v době od 12.30 do 15.30 hod. do kanceláře mateřské školy. Přineste s sebou rodný list dítěte a váš občanský průkaz.

 Upozorňujeme rodiče na povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které nejpozději k 1.9.2019 dovrší 5 let věku.

 Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání zde

 

Krajská matematická soutěž třídních kolektivů - 19. 2. 2019

Statečně matematicky bojovaly 6., 7. a 8. třídy. Výsledek nezávisel jen na konkrétních matematických znalostech, ale také na strategii, kterou třída zvolila, na schopnosti spolupracovat, úkolů totiž bylo hodně. Všechny 3 třídy se snažily, určitě zaslouží velkou pochvalu.

6. třída - 8. místo (z 19 zúčastněných tříd)

7. třída - 3. místo (z 9 zúčastněných tříd)

8. třída - 8. místo (z 12 zúčastněných tříd)

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Okresní kolo olympiády v německém jazyce
6. 2. 2019

Zúčastnili se: David Paul Bartoš 7.tř., Kristýna jenerálová 8.tř. a Tereza Kučerová 9.tř.

Všichni statečně bojovali, zaslouží velkou pochvalu!

Mgr. Martin Kutálek

 

Okresní kolo dějepisné olympiády 16. 1. 2018

Aleš Baránek 7. tř. - 2. místo - postup do krajského kola

Blahopřejeme!

Mgr. Martin Kutálek

 

Zkrácené vyučování
V pátek 21.12.2018 probíhá vyučování do 11:30 hod., poté všichni žáci odcházejí na oběd.

Vánoční prázdniny
22.12. 2018 - 2.1.2019. Nástup do školy je 3. ledna 2019.

Rozhodnutí o přerušení provozu školní družiny, školního klubu 

Po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka školy o přerušení provozu školní družiny a školního klubu, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Prakšice, příspěvková organizace.  Provoz bude přerušen z organizačních a technických důvodů (čerpání dovolené, nemožnost zajistit suroviny od dodavatelů školní jídelny) v době od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019.

Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy

 Nabídka pracovních pozic

ZŠ a MŠ Prakšice přijme od ledna 2019 školního asistenta/tku v mateřské škole (úvazek 0,5), školního asistenta/tku v základní škole (úvazek 0,5) a školního asistenta/tku ve školní družině (úvazek 0,5). Bližší informace u ředitelky školy osobně nebo na telefonu 572 672 250, 777 226 320.

Své žádosti a strukturovaný životopis zasílejte na adresu zspraksice@zspraksice.cz nebo reditel@zspraksice.cz
Každá koruna se počítá

 V zrekonstruovaných prostorách v půdní vestavbě Panského domu v Uh. Brodě se 13.12. otevíralo nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Šrumec nabízí zdarma řadu zajímavých služeb pro děti a mládež, jednou z nich jsou preventivní programy. Sedmáci se nechali zajímavou soutěžní formou poučit v oblasti financí – zkoumali ceny běžných věcí kolem nás a platy v různých oborech.

 Mgr. Pavlína Gajdůšková

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 5. - 16. 11. 2018 probíhala soutěž Bobřík informatiky ve  4. - 9. třídě, výsledky viz záložka Olympiády a soutěže

Mgr. Pavlína Gajdůšková

Celostátní výtvarná soutěž

Žáci naší školy se zúčastnili celostátní  výtvarné soutěže  ,,Varhany pro katedrálu", kterou vyhlásilo hnutí Na vlastních nohou Stonožka ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským. Velmi nás potěšilo, že Věra Kouřilová z 9. třídy za svou malbu s názvem ,,Krása okamžiku" získala jednu ze 3 hlavních cen této výtvarné soutěže. 

Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění autorů vítězných výtvarných prací proběhne v pátek 16.11.2018 u příležitosti benefičního koncertu ve svatovítské katedrále. Začátek živého přenosu je 16. 11. ve 20:00 hod. na ČT2.

https://www.svatovitskevarhany.com/cs/beneficni-koncert-pro-varhany-se-blizi 

Mgr. Jana Kovaříková