Print this page

Střípky ze školky

V letošním školním roce naši mateřskou školu navštěvuje 38 dětí. Z toho 6 dětí je nově zapsaných.

Od září začínáme pracovat podle nového Školního vzdělávacího plánu s názvem Malé krůčky do velkého světa. Pro letošní rok jsme zvolili téma „Pojďte s námi za pohádkou.“ Celým ročním projektem nás budou provázet pohádky známé i neznámé. Pohádkové příběhy nám budou nejen motivací k jednotlivým tématům, ale také inspirací svými příběhy, postavami, dějem a přinesou nám mnohá poučení. Pohádky nám budou pomáhat orientovat se ve světě. S hlavními hrdiny budeme prožívat jejich příběhy, poznávat, zkoumat, experimentovat, pozorovat. Jednotlivé příběhy nás inspirují k rozmanitým činnostem a povedou nás kouzelnou cestou k poznávání. Budeme se učit spolupracovat s ostatními, navzájem si pomáhat. Díky pohádkovým příběhům se budou děti seznamovat s přírodou a jejími zákonitostmi, s každoročně se opakujícími ději, s důležitostí vzájemné pomoci a s kamarádstvím. Budou se učit rozlišovat dobro a zlo a podle toho přizpůsobovat své jednání a chování.

Jednotlivé integrované bloky jako časy ročních období, kterými nás pohádky provází, se dále člení na podtémata se stanovenými obsahy. Časový plán podtémat je pouze orientační a volně měnitelný. Učitelky jednotlivých tříd si je mohou uzpůsobit podle zájmu dětí a množství nápadů, které společně mají. Stejně tak slouží pouze pro představu a motivaci obsahy, ze kterých učitelky vychází a podle potřeb si je doplňují.

Témata, podtémata i obsahy vzdělávání jsou pro obě třídy společné. Při jejich zpracování spolupracovaly všechny učitelky. Vzdělávací nabídku si volí učitelky podle možností, schopností a potřeb dětí.

O integrovaných blocích a podtématech na celý školní rok jsou rodiče informováni prostřednictvím zveřejnění celého znění ŠVP ve vestibulu mateřské školy a pro jednoduchou orientaci také plakátem na chodbě mateřské školy.

V letošním roce se budeme intenzivně věnovat také logopedické prevenci. A to ve spolupráci s SPC Uh. Hradiště jako doposud. Avšak každodenní logopedické chvilky jsme rozšířili o intenzivnější péči, která bude mít dvě formy. Jednou z nich bude kroužek Povídálek, kde bude logopedická preventistka pracovat s dětmi v malé skupině, a další bude intenzivní individuální logopedická prevence, kdy budeme pracovat s každým dítětem zvlášť.

Jako každoročně se snažíme dětem pobyt v mateřské škole zpestřit množstvím doplňujících aktivit.

Kromě předplavecké výuky, která bude probíhat ve druhém pololetí, jsou to například návštěvy Dopravního hřiště v Uherském Brodě a množství dopoledních i odpoledních akcí, jako jsou například návštěvy divadla, loutkové, divadelní a hudební představení v mateřské škole, výchovné programy s různým zaměřením – např. zdravá výživa, seznámení se se světem handicapovaných či péče o domácí mazlíčky. Dále jsou to zážitkové programy, jako například Opékání brambor na školní zahradě, Dýňování, Drakiáda, Zamykání zahrady s lampionovým průvodem, Karneval, Masopust, Hledání pokladu a další.

Děti čekají společná vystoupení k nejrůznějším příležitostem (vítání občánků na Obecním úřadě, vystoupení v sále školy pro důchodce, školní besídky). Tradicí se stala tvořivá odpoledne pro rodiče – Vánoční a Velikonoční dílny. Těšit se můžeme na množství poznávacích i zábavných výletů – do Smajlíkova, Kovosteelu, na výstavu zemědělských zvířat a strojů v SOU v Uh. Brodě nebo také do knihovny. A to nás ještě čeká velký školní výlet.

Od října začaly děti II. třídy (Srdíčka) pravidelně navštěvovat tělocvičnu základní školy, kde mají dostatek prostoru pro nejrůznější pohybové aktivity a navíc si zvykají na prostředí tělocvičny ještě před nástupem na základní školu.

Předškolní děti mají možnost navštěvovat také některý z nabízených kroužků. Kromě logopedického kroužku Povídálek je to Hravá angličtina, kde se děti seznamují se základy cizího jazyka, a Veselé pískání, kde se věnujeme základům hry na sopránovou zobcovou flétnu.

Snažíme se dětem vytvořit příjemné prostředí, a to jak esteticky, tak pocitově, předávat jim takové základy výchovy a vzdělávání, na kterých se dá stavět.