Print this page

Školní rok 2017/18

Medicína v historii -

výtvarný a literární projekt českých a slovenských škol pořádaný hnutím Na vlastních nohou, Fakultní nemocnicí v Plzni a západočeskou univerzitou

Výsledková listina zde 

Foto - Cena děkana Fakulty aplikovaných věd ZČU, doc. Dr. Ing. Vlasty Radové
Alice Mikesková  (grafika)

 

Mgr. Jana Kovaříková

 

 

Celoškolní projekt Podzimní dílny

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 žáci 1.- 9. třídy za pomoci učitelů vyráběli výrobky k prodeji na Kateřinském jarmarku v rámci celoškolního projektu Podzimní dílny. V letošních dílnách v rámci vyučování jsme opět vyrobili drobné dekorativní předměty, za které při prodeji získáme finanční prostředky. Letos podobně jako loni příspěvky poputují prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou Stonožka na výzkum a léčbu Crohnovy choroby do Fakultní nemocnice Plzeň. Na světě jsou děti, kteří nemají to štěstí žít jako my. Nemají možnost učit se v takových podmínkách, jako my, nemají kolikrát ani střechu nad hlavou. Chybí jim rodiče, kteří se o ně postarají a podporují je, aby jim pomohli vystudovat a mohli se dále uplatnit v životě. Také jsou mezi námi děti, které jsou nemocné nebo nějak hendikepované. Mnohé z nich jsou zcela odkázány na pomoc ostatních. A na ně je cílená naše pomoc.Stonožka letos pomohla také školákům v Africe. V úterý 17. října 2017 předali čeští vojáci školní potřeby dětem ze základní školy v Bamaku v Mali. Je pěkné, že se na pomoci potřebným svou prací podílíme i my. Mnozí z našich žáků se přihlásí k výrobě dalších předmětů na odpolední dílny pro Stonožku, kde se mohou zdokonalit ve zdobení perníku, skleněných ozdob, v malbě na hedvábí, výrobě adventních svícnů, věnců a v dalších dovednostech. První dílny začínají v úterý 21. listopadu odpoledne. Poté následuje celodenní prodej našich výrobků 24.11. 2017 na Kateřinském jarmarku v Uh. Brodě, kde také budeme mít od 14. hodin vystoupení v kulturním programu na náměstí. Finanční pomoc, na které se budeme podílet i my, bude předána 1. prosince 2017 při příležitosti společného setkání Stonožkových přátel při mši svaté v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a poslouží tak dobré věci.

 

Mgr. Jana Kovaříková                                          více fotografií viz Fotogalerie

 

Bohoslužba pro Stonožku

I letos se žáci ZŠ a MŠ Prakšice a žáci ze ZŠ Na Výsluní spolu s učiteli, rodiči a dalšími spolupracovníky hnutí zúčastnili slavnostní mše svaté, která se uskutečnila v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v pátek 1. prosince 2017. Pozvání přijali vzácní hosté - mezi nimi náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář s manželkou, patron Stonožky arm. gen. Pavel Štefka, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni Dr. Ing. Vlasta Radová, prorektor ZČU Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., řada zástupců armády a mnoho dalších. Mši celebroval J. Em. Dominik kardinál Duka. Hlavním koncelebrantem byl pomocný biskup Olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík, který letos poprvé přijal pozvání. Mezi pozvanými hosty nechyběly ani zástupkyně Městského úřadu Uh. Brod PhDr. Irena Krejsová a paní Markéta Gajdůšková. Za obce Prakšice a Pašovice přijal pozvání pan Vlastimil Řezníček, starosta Pašovic.
Moderování celé slavnostní akce se velmi zdařile ujal stonožkový kamarád Josef Vágner, který všechny přítomné zaujal svou úvodní promluvou. V průběhu mše zazněly písně v podání velkého spojeného pěveckého sboru pod vedením sbormistra Jaromíra Pletichy. Hned na začátku zazněla stonožková hymna Never Be Alone, kterou si s tímto velkým pěveckým sborem zazpíval Josef Vágner.
Poděkování všem učitelům za výchovu skvělých dětí, ale také dětem, které už více než 27 let pomáhají všem těm, kteří to potřebují, zaznělo z úst paní Běly Gran Jensen, zakladatelky a prezidentky hnutí.
Paní Běla pak spolu s otcem kardinálem předali řediteli FN Plzeň a prorektorovi ZČU stonožkový dar - šek na 500 000 Kč. Tyto peníze podpoří výzkum léčby Crohnovy nemoci.
Vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka ve své velmi poutavé promluvě zdůraznil, jak velmi důležité je činit dobro a přinášet radost druhým. Pozvání ke koncelebrování letos přijali také kněží z Moravy, RNDr. ThLic Jan Rajlich OP, představený dominikánského kláštera v Uh. Brodě, P. František Král, děkan ze Vsetína a P.Jaroslav Kapuš z farnosti Prakšice. Také ministranti z prakšické farnosti, z Uherského Brodu a ze Vsetína důstojně odvedli svoji práci. Žáci z Prakšic a Pašovic se na této mši také významně podíleli. Opět byli mezi těmi, kteří říkali přímluvy a nesli obětní dary. Obětní dar měl tu čest přinést i pan Vlastimil Řezníček, starosta obce Pašovice.
Po mši pak proběhlo v prostorách arcibiskupského paláce předání cen vítězům letošní výtvarné a literární soutěže Medicína v historii. Ceny dětem předávala paní Běla spolu s J. Em. Dominikem kardinálem Dukou, sestrou Dominikou Janou Bohušovou a ředitelem FN Plzeň MUDr. Václavem Šimánkem. Potěšilo nás, že kromě 11 ocenění za soubory grafik žáci prakšické základní školy v této výtvarné soutěži obdrželi jednu cenu obzvlášť významnou. Cenu děkana Fakulty aplikovaných věd ZČU, doc. Dr. Ing. Vlasty Radové získala v kategorii 12-15 let Alice Mikesková za grafiku.

Předávání se zúčastnil také Mons. Josef Nuzík, který ve své promluvě ocenil práci stonožkových dětí, rodičů a dalších spolupracovníků. Od doby, kdy se měl možnost seznámit s činností hnutí na Moravě, považuje tuto práci stonožkových žáků ve prospěch potřebných za velmi přínosnou a zajímavou. Ocenil také kulturní akce, kterými se hnutí Stonožka prostřednictvím dětí prezentuje na veřejnosti.

Náš příspěvek o letošní bohoslužbě pro Stonožku byl  zveřejněn na celé straně páteční přílohy Slovácké noviny 8. prosince.

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/vanocni-strom-prisly-rozsvitit-stovky-brodanu-na-katerinsky-jarmark-20171124.html

https://slovacky.denik.cz/galerie/katerinsky-jarmark-v-uherskem-brode-2017.html?

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/vytezek-z-praksickeho-stanku-na-katerinskem-jarmarku-pujde-na-crohnovu-nemoc-20171124.html

Jana Kovaříková

Foto Josef Kaňa                        Vice fotografií viz Fotogalerie 

Ve článku byly použity informace z www.stonozka.org, kde naleznete další podrobnější informace a další fotografie

 Kateřinský jarmark

I letos žáci ZŠ a MŠ Prakšice prezentovali hnutí Na vlastních nohou Stonožka v kulturním programu a prodávali své výrobky na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Tyto výrobky přichystali žáci 1.- 9. třídy za pomoci učitelů v rámci celoškolního projektu Podzimní dílny. Další část výrobků naši žáci zhotovili ve výtvarném kroužku Stonožkové děti. Na pomoc byly přizvány instruktorky, které děti trpělivě vedly ve zdobení perníčků a ve zhotovování adventních vazeb a dalších dekorací. Těm nejmladším dětem přišli pomoci rodiče. S výrobky nám také přispěl keramický kroužek školního klubu a děti ze zdejší mateřské školy. Některé výrobky zhotovily děti za pomoci svých rodičů doma a pomáhaly i rodiny, které přispěly na pomoc sponzorskými dary k výrobě dekorací. Poděkování patří všem, kteří nám svou prací či jinak pomohli získat finanční prostředky, které jsou letos opět určeny k léčbě Crohnovy choroby.

Mgr. Jana Kovaříková                                       Více fotografií viz Fotogalerie

Dílny pro Stonožku

V úterý 21. listopadu proběhly první dílny, kde žáci za pomoci rodičů a instruktorů zdobili perníčky a zhotovovali dekorativní vazby určené k prodeji na Kateřinském jarmarku. Potěšilo nás, že se našlo tolik ochotných a šikovných pomocníků, práce nám šla práce rychle od ruky. Poděkování patří všem, kteří se této akce zúčastnili. Děkujeme zejména rodině Jenerálové, která perníčky upekla a také přispěla sponzorským darem. Poděkování také patří paní Olze Maráškové za trpělivé a odborné vedení kurzu zdobení perníků a rodičům, kteří přišli svým dětem pomoci. Dále děkujeme rodině Galasové za zhotovení krásných dekorativních perníků a paní Ivaně Blahové za výrobu dárkových ,,perníkových stonožek“.  Paní Ireně Kadlčkové děkujeme za vedení dětí při výrobě adventních vazeb a za zhotovení obětního daru do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

 Mgr. Jana Kovaříková                              Více fotografií viz Fotogalerie

Stonožka v programu na Kateřinském jarnarku

24.11. 2017 zde

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Kovaříková                    Více fotografií viz Fotogalerie 

Natáčení Českého rozhlasu Zlín - Projekt Moravské děti v programu Dobré ráno, Moravo!

V úterý 12. prosince nás navštívila paní Andrea Kratinová z Českého rozhlasu Zlín. Natáčela s žáky  3. a 4. třídy pásmo písní, které jsme připravili ve spolupráci s panem Janem Trundou do kulturního programu Kateřinského jarmarku v Uherském Brodě. Na této přípravě se v hodinách hudební výchovy ve 4. třídě podílela také paní učitelka Petra Petrášová. V rámci prezentace hnutí Na vlastních nohou Stonožka jsme zazpívali několik písní. Toto vystoupení provázely slovem naše již zkušené moderátorky z 2. stupně Jana Juráková, Alice Mikesková, Katka Juráková z Prakšic a Tereza Kučerová, které se nyní také  zúčastnily natáčení Českého rozhlasu Zlín.

Všechny reportáže z natáčení odvysílá Český rozhlas Zlín v týdnu od 8. - 12. ledna 2018 od 6:50 hodin. Upoutávku můžete sdílet již nyní na Facebooku https://www.facebook.com/CRoZlin/videos/566208887104545/

Mgr. Jana Kovaříková                                    Více fotografií viz Fotogalerie

Dílny pro Stonožku - výroba svícnů

Letos poslední dílny pro Stonožku, na kterých jsme se sešli, abychom zhotovili vánoční svícny, se uskutečnily v úterý 12.prosince. Děti pod vedením paní Ireny Kadlčkové vyrobily velmi zdařilé vánoční dekorace, které budeme nabízet v adventním prodeji u kostelů. Děkujeme všem zúčastněným. Velké poděkování patří paní Ireně Kadlčkové a paní Kateřině Velartové za sponzorský dar pro hnutí.

Mgr. Jana Kovaříková                            Více fotografií viz Fotogalerie

Dílny pro Stonožku - malování na sklo

V pondělí 11. prosince jsme opět v dílnách vyráběli skleněné ozdoby a další drobné dekorativní výrobky určené k adventním prodejům u kostelů. Pod odborným vedením paní Jitky Langerové tak vznikly překrásné dekorace, které zkrášlí nejedno obydlí v období Vánoc. Za pomoc děkujeme rodinám Langerové, Vlkové a Zálešákové.

Mgr. Jana Kovaříková                          Více fotografií viz Fotogalerie 

Žáci naší školy ve vysílání Českého rozhlasu

Gratulace paní Běle Gran Jensen od žáků naší školy bude ve vysílání Českého rozhlasu Brno na Štědrý den v 8:40 hodin. V pořadu zazní hymna Stonožky s krátkými blahopřejnými pozdravy paní Běle jako poděkování za její životní humanitární úsilí ve prospěch potřebných.

Mgr. Jana kovaříková

Zahrada života

Slavnostní otevření Zahrady života proběhlo v neděli 15. 4. 2018. Zahradě života v Pašovicích požehnal Mons. Mgr. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký. Přestřižením slavnostní pásky panem Vlastimilem Řezníčkem, starostou obce Pašovice, armádním generálem Ing. Pavlem Štefkou, starostou Uh. Brodu a senátorem Ing. Patrikem Kunčarem, Ing. Josefem Hefkou, starostou obce Prakšice, a koordinátorkou hnutí Na vlastních nohou Stonožka pro Moravu, paní Mgr. Janou Kovaříkovou, byla zahájena první společná prohlídka. Více zde

 

 

 

 

 

 

   

   Mgr. Jana Kovaříková

   Více fotografií viz Fotogalerie

 

Stonožka na Bílokarpatských slavnostech v Uherském Brodě

V neděli 10. června 2018 měly možnost naše stonožkové děti vystoupit společně s folklorním kroužkem Holomňa v programu na Bílokarparských slavnostech v Uh.Brodě. Během asi hodinového programu se vystřídalo pásmo písní a tanců krojovaných dětí secvičené pod vedením Pavly Gregůrkové. Děti z hudebně dramatického kroužku na pódiu předvedly pásmo písní o zvířátkách od autorů Pavla Nováka, Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Hned v úvodu zazněla hymna Stonožky Never be alone. Svou hrou na housle opět zaujal žák 6. třídy, Aleš Baránek, který zahrál Grave od Jana Bendy a sonatu Allegro od Georga Fridricha Handela. Celým programem provázely naše šikovné moderátorky z 2. stupně základní školy, Alice Mikesková a Tereza Kučerová. Potěšilo nás, že jsme mohli oslovit hosty. Pan Vlastimil Řezníček, starosta obce Pašovice, poděkoval stonožkovým žákům za jejich práci ve prospěch potřebných a slíbil, že obec bude hnutí i nadále podporovat. Slibem o další spolupráci a podpoře stonožkového hnutí nás potěšil také pan Patrik Kunčar, starosta města Uherský Brod. Na závěr našeho stonožkového programu zazněl slib dětí, že se i nadále budou snažit podle svých možností i schopností pomáhat potřebným. Tímto svým vystoupením chtěly poděkovat všem za podporu a pomoc, hlavně rodičům, instruktorům a vedoucím dílen, učitelům i mnoha dalším, kteří jakkoliv přispívají na dobrou věc.

 

 

 

 

 

 Mgr. Jana Kovaříková                     Více fotografií viz Fotogalerie