Print this page

Co nabízíme

Náš školní vzdělávací program pro základní vzdělávání má název Všestranná příprava pro život.
Byl tvořen učiteli s velkou zodpovědností a s racionálním uvažováním, bez zbytečného experimentování.
Navazujeme v něm na dobrou tradici českého školství, přičemž plně využíváme všech materiálních a technických možností školy.

Nabízíme možnost kvalitního vzdělávání pro všechny.

Učitelé nad rámec svých povinností pracují individuálně s nadanými dětmi, které pak dosahují nadstandartních  výsledků jak v regionálním, tak i celostátním srovnání (viz sekce Olympiády a soutěže)
Skvělé výsledky žáků naší malé nevýběrové školy, kteří se směle poměřují se svými vrstevníky nejen v regionálních, ale i celostátních a mezinárodních soutěžích a opakovaně se umisťují na předních místech, svědčí o systematické práci kvalifikovaných pedagogů a jejich zodpovědnému přístupu ke každému žákovi.

Máme bohaté zkušenosti s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami autistického spektra, somatickým či jiným znevýhodněním), ale zároveň s nadanými i mimořádně nadanými žáky, jejichž výsledky nás velmi těší. Samozřejmostí je práce s dětmi s vývojovými poruchami učení a chování a to jak individuální, tak v kroužcích.

Děti vychovávané v římskokatolické víře mohou navštěvovat nepovinný předmět náboženství (v 1.- 9. ročníku).

Žáci si každý rok mohou vybrat ze široké nabídky kroužků různého zaměření, které pracují v rámci školního klubu a školní družiny. Zde mohou rozvíjet svůj talent za roční vstupní poplatek 200,- Kč při neomezeném počtu výběru kroužků.

Ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Uherském Brodě zabezpečujeme v odpoledních hodinách zázemí pro výuku hry na hudební nástroje a hudební nauky, aby žáci nemuseli  dojíždět.

Naše škola se od prvopočátku humanitárního hnutí Na vlastních nohou - Stonožka zapojila do jeho činnosti výrobou vánočních přáníček a dále pokračujeme různými aktivitami. Vedeme tak děti k porozumění pro potřeby druhých, kteří si sami nedokáží z různých důvodů pomoci.  Od roku 2007 jsme v rámci "stonožkových škol" koordinátorem tohoto hnutí pro oblast Moravy.

Ve výuce uplatňujeme nové metody práce. Využíváme interaktivních tabulí, dataprojektorů, PC aj.
S žáky pracujeme individuálně, skupinově, oblíbené jsou projekty třídní či celoškolské. V projektových dnech spolupracují mezi sebou děti napříč věkovými skupinami.

Naší prioritou je klid, jistota a bezpečí každého žáka. Snažíme se předcházet všem negativním jevům a jejich projevy už v zárodcích potíráme. Jsme přesvědčeni, že řešením i zdánlivých maličkostí zabraňujeme vzniku velkých problémů.

Jsme školou domácího typu, kde každý každého dobře zná.
Vedeme žáky k tomu, aby se vzájemně respektovali a pomáhali si, měli úctu k dospělým a starým lidem. Vštěpujeme jim základy slušného chování, vyjadřování a vedeme je k úctě k práci druhého. Nemáme pak problém s ničením školního majetku a zařízení.

To vše se děje v motivačním prostředí útulných tříd nově zrekonstruované budovy obklopené parkem, který poskytuje dostatečný klid na práci i relaxaci.

Nahlédněte do  naší fotogalerie