Poloha a velikost
-
východní Morava, cca 6 km od Uherského Brodu, okres Uherské
   Hradiště, Zlínský kraj

- velikost školy:  úplná základní škola s jednou třídou v každém ročníku

- počet žáků: aktuálně 155 žáků (kapacita 200 žáků)

- velikost tříd: aktuálně 13 - 22 žáků (individuální přístup); v případě    
   vyššího počtu žáků třídy dělíme ve vybraných předmětech na dvě
   skupiny

- spádová škola pro žáky obcí Prakšice, Pašovice (vzdělávání u nás 
   absolvují i děti z dalších obcí);

- budova zasazena do krásného prostředí přírodního parku v klidové části
   obce; okolí školy využíváno k venkovní výuce, trávení přestávek a
   činnosti školní družiny a kroužků školního klubu

- v blízkosti školy louky, pole, lesy, rybníky, naučná stezka Prakšická
   vrchovina, cyklostezka

Vzdělávání

- školní vzdělávací program Všestranná příprava pro život; cílem je 
  kvalitní základní vzdělání pro  žáky ve všech oblastech (jazyky - práce s
  ICT - dílny - vaření - pěstitelské práce...)

- zkušenosti s individuálním vzděláváním (tzv. domácí vzdělávání) a
   vzděláváním žáků v zahraničí

- zkušenosti s prací s žáky s výukovými problémy; ve škole pracují
  speciální pedagogové a školní asistentka (individuální práce, práce
   v kroužcích)

- zkušenosti s žáky nadanými i mimořádně nadanými; systematická práce
   s těmito dětmi - výborné výsledky v olympiádách a soutěžích v rámci
   okresních, krajských, celostátních i mezinárodních klání

- využití výukových programů, práce s textovým a tabulkovým editorem

- nabídka kvalitních  preventivních programů, předcházení šikaně

- pravidelné návštěvy kulturních akcí v okolních městech - filmová a 
  divadelní představení, koncerty filharmonie, exkurze, návštěvy
   knihoven, hvězdárny aj.

- kulturní a společenské akce organizované v sále školy

- nabídka nepovinného předmětu náboženství od 1. do 9. třídy

Zázemí a vybavení

- útulné a motivačně vybavené třídy, magnetické tabule na pylonech, 
   projekční technika

- ve všech třídách internetové připojení s využitím ve výuce

- ICT ve výuce - počítače, dataprojektory, projekční a interaktivní
   tabule

- za školou fotbalové hřiště, běžecká dráha, hřiště s umělým povrchem,
   tenisový kurt

- odborné učebny s dobrým vybavením, které se stále dle možností
   školy doplňuje

- keramická dílna, hrnčířský kruh

- tělocvična

- sál pro kulturní a společenské potřeby žáků a spolkovou činnost obce

- nově aktivní trávení přestávek - stolní tenis pro žáky 2. stupně, fotbálek, 
   kuželky, stavebnice aj. pro žáky 1. stupně

- nově relaxační koutek pro žáky vyhledávající klid a soustřední

Zájmová činnost

- kroužky školního klubu (taneční, rukodělný, keramický)

- kroužky školního klubu různého zaměření (sportovní, keramika,  
   výtvarný, myslivecký, rukodělný, rybářský aj.)

Jiné

- nově nabídka ranní družiny

- žákovský parlament

- spolupráce se SRPŠ a obcemi

- aktivní spolupráce s humanitárním hnutím Na vlastních nohou -
   Stonožka; od roku 2007 jsme koordinátorem hnutí pro oblast Moravy

- zapojování do projektů různého zaměření

- spolupráce se Základní uměleckou školou v Uherském Brodě - výuka
  hry na nástroje a hudební nauky pro místní děti bez dojíždění do Uh.
  Brodu

Priorita
- klid, jistota a bezpečí každého žáka, předcházení všem negativním
   jevům

- víra, že každý problém je řešitelný; je třeba o něm mluvit

Jsme školou domácího typu, kde každý každého dobře zná. 
Vedeme žáky k tomu, aby se vzájemně respektovali a pomáhali si, měli úctu k dospělým a starým lidem. Vštěpujeme jim základy slušného chování, vyjadřování a vedeme je k úctě k práci druhého.