Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům patří zajištění dobrého sociálního klimatu školy, primární prevence negativních jevů a kvalitní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost školního poradenského pracoviště zajišťuje výchovný poradce - Mgr. Pavlína Gajdůšková, školní metodik prevence - Mgr. Monika Mahdalová a speciální pedagog Mgr. Marcela Chmelová. Dále se na poradenské činnosti významně podílejí třídní učitelé a také samotné vedení školy.

Výchovnou poradkyní na naší škole je paní učitelka Mgr. Pavlína Gajdůšková.

Oblasti:
- péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- péče o nadané žáky
- spolupráce s pedagogicko – psychologickými poradnami a středisky speciální péče při zajišťování vyšetření dětí 
- spolupráce s žáky a jejich rodiči při volbě povolání
- spolupráce se středními školami při výběru povolání
- spolupráce s odbory sociální péče

Spolupráce s rodiči: po předchozí telefonické dohodě

Telefonický kontakt: 572 672 250

E-mail: gajduskova@zspraksice.cz

Prevencí rizikového chování mládeže se u nás zabývá paní učitelka Mgr. Monika Mahdalová.

Oblasti: 
- vypracování minimálního preventivního programu a zajištění jeho plnění 
- prevence negativních jevů a chování žáků 
- spolupráce s rodiči a pedagogy 
- práce s peer aktivisty z řad žáků a zajišťování jejich výcviku 
- koordinace a kontrola plnění primární prevence 
- organizace a zajištění programů v rámci prevence (spolupráce s pedagogicko - psychologickou poradnou, SVP HELP, Policií ČR, centry prevence aj.)

Spolupráce s rodiči: po předchozí telefonické dohodě

Telefonický kontakt: 572 672 250