Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče, 

ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhne na naší škole zápis dětí do 1. třídy. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. Společně s dítětem se dostavte v době od 13,00 hod. do 17,00 hod. do učebny 1. třídy ZŠ a MŠ Prakšice, příspěvkové organizace. 

 Popis průběhu zápisu

 Zápis se bude skládat z formální části a motivačního rozhovoru.

  Náhradní termín

 Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto situaci škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se dostaví v náhradním termínu, který škola po vzájemné dohodě stanoví.

   Odklad školní docházky

   Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte (od 1. 4 do 30. 4, ideálně v den zápisu 4. 4.2019) k povinné školní docházce  a  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Objednejte se k návštěvě Pedagogicko-psychologické poradny. Vyjádření lékaře stačí od obvodního lékaře. Vlastní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je možno vyplnit přímo u zápisu.

  Výsledky zápisu

 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na nástěnce ve vstupu do školy a na webových stránkách školy a to nejméně po dobu 15 dnů.

 Kritéria pro přijímání žáků

 Pro školní rok 2019/2020 bude do prvního ročníku  přijato 25 žáků.

 Přednostně budou přijímáni žáci:

 1. S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).

 2. Přijaty budou děti, kterým bylo vydáno pro školní rok 2018/2019 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

3. Přijati budou všichni zájemci z jiných spádových obvodů