Zájmové kroužky ve škoním roce 2018/2019

HRAVÁ ANGLIČTINA

Záměrem kroužku Hravé angličtiny je seznámit děti formou povídání, her, říkanek a písniček s cizím jazykem. Děti se učí vzhledem k jejich předškolnímu věku pouze zvukové podobě jazyka. Cíleným opakováním a poslechem se učí rozeznávat a vyslovovat. Nápodobou a především pamětným učením si osvojují základní fráze a jednoduchou slovní zásobu.

Výuka probíhá takovým způsobem, aby posilovala důvěru dítěte v možnosti učit se cizímu jazyku, aby navozovala a fixovala příjemné pocity spojené s učením a hrou v cizojazyčném prostředí.


VESELÁ FLÉTNIČKA

Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů, proto na ni mohou hrát již děti v předškolním věku. Tento kroužek rozvíjí u dětí hudební cítění, upevňuje správné dýchání. Při výuce si upevňují na konkrétních případech rytmické, metrické, intonační a tonální cítění a tím získávají základy pro další hudební vývoj.

Metodika je rozdělena do několika částí, výuka probíhá dvakrát měsíčně. Jedna lekce trvá asi 20 minut. Tempo výuky je voleno dle tempa osvojování si dovedností dětmi. Každá lekce obsahuje různá motivační dechová cvičení, názorné provedení cviku a názorné hraní na flétničku.

Kroužek vede paní učitelka Pavlína Michálková, DiS.
​​​​​​​

Logopedický kroužek POVÍDÁLEK

Kroužek logopedické prevence se zabývá individuálními potřebami dětí v oblasti poruch řeči, správného vyvozování hlásek a celkového rozcvičení mluvidel. Základem práce v kroužku je systematická práce s dětmi v oblasti gymnastiky mluvidel, artikulace, řečových cvičení, procvičování problematických hlásek pomocí básniček a říkanek a také grafomotoriky. Činnost je vedena zábavnou formou.

Kroužek nabízíme dětem na základě doporučení paní Mgr. Hrouzkové (logopedka SPC Uh. Hradiště) po společném zhodnocení výsledků provedené logopedické depistáže.

Scházíme se 1 x za 14 dní.

V kroužku se zaměřujeme na:

  • dechová cvičení
  • správná artikulace jednotlivých hlásek
  • procvičení motoriky mluvidel
  • rozvoj a obohacování slovní zásoby
  • rytmizace slov i větných celků
  • logické tvoření vět se správným slovosledem
  • správné používání pádových koncovek

Kroužek vede paní učitelka Jitka Jurčíková.