Nové informace k přijímacím zkouškám

Nové informace ohledně přijímacích zkoušek (změna z důvodu uzavření škol) ve školním roce 2019/20

​​​​​​​- přijímací zkoušky žáci budou vykonávat pouze jednou, a to na škole, kterou mají uvedenu v přihlášce na prvním místě

- termín přijímací zkoušky – nejdřív 14 dnů po nástupu do školy, 5 dnů před konáním přijímací zkoušky zašle škola žákům pozvánku na přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem (školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení), nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky

- nemění se pravidla konání PZ, ani počty přijímaných uchazečů

- ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou; pokud se PZ nekoná (učební obory bez maturity), lze rozhodnutí učinit s předstihem, škola zveřejní seznam uchazečů, nepřijatým pošle rozhodnutí

- odevzdání zápisového lístku – nejpozději do 5 dnů od termínu zveřejnění seznamů s výsledky uchazečů konajících PZ (tedy nejpozdější termín odevzdání 8 + 5 = 13 dnů od konání jednotné PZ, a to i v případě, že škola zveřejní výsledky dříve); uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu, nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu

- změna v případě nepřijetí žáka – žáci nebudou posílat odvolání, ředitel bude moci sám přijmout uchazeče umístěné „pod čarou“ na volná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků

Podrobné informace viz:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?lang=1&ref=m&source=email


V případě dotazu kontaktujete výchovnou poradkyni Pavlínu Gajdůškovou gajduskova@zspraksice.cz nebo telefonicky (č. tel. mají žáci v sešitě učiva - viz základy spolupráce M a F a také bylo zasláno žákům emailem spolu s těmito informacemi)