Zápis do 1. třídy - aktuální informace

1. Vyhlášení zápisu a kritéria přijímání

V souladu s dokumentem MŠMT ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ROK 2021/2022 vydaným v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády z důvodu nepříznivé epidemiologické situace bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se v dubnu 2021 neuskuteční.

Pokud bude na konci školního roku epidemiologická situace příznivá, zorganizujeme společné setkání přijatých dětí a jejich rodičů.

Od námi stanoveného termínu, 15. 4. 2021, se upouští. 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna třída s počtem do 24 žáků. V případě vyššího počtu žáků, budou přednostně přijímáni žáci dle těchto kritérií:

 1. dítě má trvalé bydliště ve spádové oblasti (Prakšice, Pašovice)
 2. dítě má sourozence navštěvujícího ZŠ a MŠ Prakšice
 3. v případě shodnosti pořadí proběhne volba losem - platí pro děti z nespádových oblastí

2. Termín konání zápisu

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce přijímáme od 1. dubna do 30. dubna 2021 a to s ohledem na možné omezení provozu základní školy, nařízenou karanténu či izolaci rodičů ai dětí.

3. Způsoby podání žádosti

Zákonný zástupce dítěte k zápisu dodá:

 • žádost o přijetí dítěte
 • kopii rodného listu dítěte - v digitální podobě (sken, fotografie) nebo prostá kopie v papírové podobě (nemusí být ověřená kopie)
 • zápisový list

Vyplněné žádosti budou přijímány v rozmezí od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021  takto

 • do datové schránkyfcvmgsh 
 • e-mailem s uznávaným uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (ne prostý e-mail) na: zspraksice@zspraksice.cz    
 • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Prakšice, 687 56 Prakšice 100 (rozhodující je datum podání na poštu)
 • do poštovní schránky na budově školy

Osobní podání ve škole nebude z protiepidemických důvodů umožněno.

Dítěti bude po obdržení žádosti přiděleno registrační číslo, o kterém budete informováni e-mailem nebo telefonem, který uvedete v žádosti. O žádosti bude rozhodnuto ve správním řízení.

4. Odklad školní docházky

§ 37 školského zákona:

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Pokud zvažujete odklad školní docházky svého dítěte,  je třeba poslat do 30. 4. 2021  žádost o odklad povinné školní docházky.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá dvě doporučení:

 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (ŠPZ)
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Včas prosím kontaktujte pedagogicko-psychologickou poradnu nebo či jiné poradenské zařízení, abyste podklady z vyšetření obdrželi v zákonném termínu podání žádosti.

Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Tato dvě doporučení lze také zaslat elektronicky.

Kontakty na ŠPZ:

www.poradnazl.cz (Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín)

www.klinickalogopedie.cz

5. Oznámení výsledků zápisu

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

O výsledcích správního řízení se tedy dozvíte prostřednictvím webových stránek školy, a také vyvěšením na dveřích hlavního vchodu do budovy školy, po 30. dubnu 2021. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude doručeno individuálně.

6. Školní družina

Máte-li zájem o zápis Vašeho dítěte do školní družiny, připojte také tuto žádost při odesílání dokumentů k zápisu. Získáme tak rychlý přehled  zájmu o školní družinu z řad prváčků v příštím školním roce.

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy - tel. 572 672 250 nebo 777 226 320, rádi Vám odpovíme.

Děkujeme za pochopení této mimořádné situace.

Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy


Přílohy ke stáhnutí: