Standardy pro základní vzdělávání

Z programového prohlášení vlády vyplývá zavedení pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základního vzdělávání. Na podzim 2010 proto vyzval pan ministr Josef Dobeš veřejnost k široké diskusi o vzdělávacích standardech pro české základní vzdělávání.

Vývoj standardů a jejich pilotování je dlouhodobá záležitost. Záměrem standardů je napomoci učitelům, školám, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů a stát se oporou pro hodnocení žáků. Standardy se stanou důležitým podkladem pro tvorbu další vzdělávací koncepce státu.

Standardy budou využity pro přípravu testů ke zjišťování výsledků žáků v 5. a 9. ročníku. V rámci individuálních projektů národních v OP VK Česká školní inspekce předkládá projekt „Národní systém pro inspekční hodnocení vzdělávací soustavy (NIQES)“, v němž je plánována aktivita na testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Pro ověřování zejména dovednostních a postojových výstupů lze použít jiné formy zjišťování výsledků. Zjištěná data nebudou sloužit k sestavování přehledu úspěšnosti škol, ale budou sloužit především jako zpětná vazba pro školu.

V první fázi tvorby standardů předkládáme standardy pro vzdělávací oblasti, které považujeme za prioritní pro základní vzdělávání (jak to doporučuje i zpráva McKinsey & Company) – matematickou, čtenářskou a jazykovou. V případě cizího jazyka je anglický jazyk předkládán jako vzor možného zpracování standardů pro cizí jazyk. V návaznosti na jednání ministra Josefa Dobeše se zástupci British Council, Goethe-Institutu v ČR a Francouzského institutu v Praze v srpnu 2011 byla zahájena příprava tvorby standardů i pro francouzský a německý jazyk.Standardy jsou vytvořeny pro minimální úroveň, tedy stanoví nepodkročitelné minimum toho, co musí žák na konci 5. a 9. ročníku základní školy znát a umět.

Na tvorbě  standardů  se podíleli především učitelé z praxe ve spolupráci s odborníky z vysokých škol a dalších odborných pracovišť. Vzhledem k potřebě informovat odbornou, učitelskou a rodičovskou veřejnost se průběžně konaly konference, semináře a byly vydávány tiskové zprávy MŠMT. Rovněž v pedagogickém, odborném a denním tisku (Učitelské noviny, Česká škola, Moderní škola, Řízení školy a Učitelské listy) se objevila řada článků a rozhovorů, které podávaly informace o důvodu, tvorbě a obsahu Standardů. Materiály prošly dvojí veřejnou diskusí (obecnou diskusí a diskusí k indikátorům) a recenzním řízením.