Český jazyk a literatura

TÝDEN 11.3. – 13.3.2020

Český jazyk

Pobrali jsme měkké a tvrdé souhlásky. Žáci je umí vyjmenovat a odůvodnit psaní i/y po těchto souhláskách. Vysvětlili jsme si pojem souvětí a věta jednoduchá, funkci spojek. Žáci umí vyjmenovat spojky. Vše najdete v učebnici a v PS. Na internetu je spousta online cvičení. Odkazy pošlu mailem.

Učebnice

s. 68/4 ústně, s. 68/Připomeň si: Přečíst a zopakovat

s. 69/1 přečíst, doplnit na fólii, odůvodnit pravopis, zkontrolovat, růžová tabulka přečíst a vše zopakovat, je tam vše, co jsme probírali, kromě samohlásek a souhlásek

s. 70 Souhlásky obojetné – naučit vyjmenovat, 70/2 – fólie, růžovou a modrou tabulku zopakovat

PS

s. 4 – celá strana, na stránce dolů je soutěž (jiný tvar slova se vlastně myslí totéž slovo v jiném pádu, např. máma, mámy, mámou, mámě)

Čtení

Číst každý den aspoň 20 minut a zapsat do čtecí karty, pokud čtecí kartu už nemáte, dejte vědět, pošlu vám mailem, nebo zapisovat do nějakého sešitu.

Psaní

Písanka

s. 9 celá

-----------------------------------------------------------------------------------------------  TÝDEN 16.3. – 20.3.2020

Český jazyk

Na internetu je spousta online cvičení. Odkazy máte v mailu. Děti můžou procvičovat.

Učebnice

s. 71/1,2 ústně, vytleskat, určit počet slabik ve slově, všímat si slova se slabikotvorným r, l – vrch, smrk, prst, …

Zopakuj si. Slova neslabičná - netvoří slabiku – předložky z, k, s, v – nemají samohlásku ani slabikotvorné r, l

s. 71/4 písemně do sešitu, (Pokud někdo dopíše sešit, prosím pořiďte mu nový. Já myslela, že to bude stačit a příští týden jim dám nový, ale asi to tak nebude)

s. 72 Sloh – Prosba a omluvení - ústně

PS

s. 19 – celá strana

s. 20 – cv. 1 doplnit do žlutých rámečků správně i/y, vybarvit kroužek se správnou odpovědí

             cv. 2 doplnit názvy a do rámečku očíslovat dle abecedy

             cv. 3 stromy vybarvit, použít 10 barev - na každý slovní druh 1 barva

             cv. 4 postupně vypsat slovní druhy – naučit slovní druhy zpaměti

s. 21 doplnit podle zadání, cv. 4 – stačí 2 slova podřazená

Čtení

Číst každý den aspoň 20 minut a zapsat do čtecí karty, pokud čtecí kartu už nemáte, dejte vědět, pošlu vám mailem, nebo zapisovat do nějakého sešitu.

Psaní

Písanka

s. 10, 11 celá

--------------------------------------------------------------------------------------------

TÝDEN 23.3. – 27.3.2020

Český jazyk

Učebnice

s. 73/1,2,3 ústně

s. 73/4 písemně do sešitu

s. 74/2 stačí ústně, případně přikládám kartičky, kdo má možnost vytisknout, nastříhat a rozdělovat do tří sloupců

s. 74/4 na podstatná jména ukazujeme slovy ten, ta, to, ti, ty, ta – tohle dětem vysvětlit a použít ve      cvičení 74/2 – na každé podstatné jméno ukázat např. TY DVĚ DĚTI,         TA DVĚ KŮZLATA, TA JEDNA POHÁDKA, TEN JEDEN TATÍNEK, TO JEDNO TELE,… (možno pracovat s kartičkami)

PS

s. 22 – celá strana

s. 22 – cv. 1 doplnit podle učebnice na s. 74/ dolů růžová tabulka

             cv. 2 doplnit názvy osob, zvířat, věcí – ke každé skupině 3 slova (Pozor! U osob - např. učitel, prodavač, ne jména)

             cv. 3 vybarvit podle zadání

             cv. 4 doplnit, vypsat podle zadání, do kroužku očíslovat podle abecedy

s. 23 – pouze cvičení 2 (NEDĚLAT celou stranu) – do slov na stromě doplnit správné písmeno (možno odůvodnit tak, že si řeknou jiný tvar slova např. chléb – napíšeme b, protože jsou dva chleby) a potom slova rozdělit do skupin – názvy osob, zvířat, věcí a napsat na řádky

Čtení

Číst každý den aspoň 20 minut a zapsat do čtecí karty, pokud čtecí kartu už nemáte, dejte vědět, pošlu vám mailem, nebo zapisovat do nějakého sešitu.

Písanka

s. 12 celá