Individuální vzdělávání (tzv. domácí vzdělávání) je možné realizovat dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb. , školský zákon. 

O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy.

Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud:

a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání
b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka
c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat

Žák koná každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic.

Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání:

a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka,
b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto zákonem,
c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl
d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 5 a 6 § 41
​​​​​​​e) na žádost zákonného zástupce

Pokud ředitel školy rozhodne o ukončení individuálního vzdělávání žáka, zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o ukončení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.

FORMULÁŘE