Povinná školní docházka ve škole mimo území České republiky

Naše škola má zkušenosti s žáky plnícími školní docházku ve škole mimo území České republiky, a kteří jsou současně žáky naší školy.

Jejich vzdělávání se řídí ustanovením § 18 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Ta stanoví,na základě žádosti zákonného zástupce žáka může žák konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků zkoušku v kmenové škole nebo škole zřízené při diplomatické misi České republiky.

Zkouška se koná:

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcových vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujících se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcových vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy hodnocení žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná.

FORMULÁŘ OZNÁMENÍ