Informace o přijímacím řízení na střední školy

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ve škol. roce 2019/20 pro škol. rok 2020/21

Přihlášky na střední školy

  • Pro první kolo - 2 přihlášky – 2 obory – na jediném tiskopise zapsány obě školy, na obě střední školy se posílá stejný tiskopis
  • Přihláška - na platném tiskopise přímo řediteli příslušné SŠ
  • Součástí - ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření SŠ

 Naše škola -  postup:

1) Na TS (listopad  2019) rodič sdělí, kdo bude uveden na přihlášce (musí se jednat o zákonného zástupce!!!)

2) Žák si připraví písemně – název středních škol, IZO škol, název a číslo oboru, pořadí – termín – nejpozději do poloviny února, lépe dřív. V případě, že se žák hlásí na školu s talentovou zkouškou – přihláška musí být na střední škole do 30. 11. 2019, tedy žák odevzdá údaje o střední škole, kterého rodiče chce uvést na přihlášce, přinese diplomy, které potřebuje nakopírovat a potvrdit, paní učitelce Gajdůškové nejpozději 1. týden v listopadu 2019

3) Ve škole vytiskneme a ŘŠ přihlášku potvrdí, předáme žákům (pokud nebudou mít rodiče zájem, přinesou do 13. února žáci vypsanou přihlášku k potvrzení)

4) Žák i rodiče zkontrolují správnost všech údajů na přihlášce, v případě problému žák přinese přihlášku zpět do školy k opravě

5) Rodiče s žákem zajistí v případě potřeby lékařské potvrzení (většina středních škol – viz web střední školy)

6) Na přihlášce je třeba doplnit podpis zákonného zástupce uvedeného na přihlášce a žáka, případně další údaje

7) Rodiče nebo žák předají přihlášku příslušné SŠ (doporučeně poštou, osobně) – termín - do 1. 3. 2019 musí být na střední škole, !! S přihláškou - ověřené kopie diplomů za soutěže, olympiády – škola ověří diplomy související s úspěchy v soutěžích organizovaných školou, žáci diplom přinesou do školy – termín – do konce prosince, v případě pozdějšího získání diplomu ho žáku automaticky ověříme a předáme kopie. Pokud nedodrží žák termín, musí si nakopírovat diplomy sám

Přijímací zkouška

Termíny:1. termín 14. 4. 2020

                2. termín 15. 4. 2020

(Náhradní termín 13. a 14. 5.) (talentové zkoušky leden 2020.)

Žák koná zkoušky v obou termínech, vždy na jedné ze škol, na které se žák hlásí.

Hodnocení a způsob seznámení s výsledky přijímacího řízení:

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 % (u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %), ředitel školy může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné, případně školní přijímací zkoušce. Do hodnocení se započte lepší výsledek písemného testu z obou předmětů.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů u oborů s maturitní zkouškou (web střední školy, pod registračními čísly) nejpozději do 30. 4. 2020, u oborů bez přijímacích zkoušek nejdříve 22. 4. 2020. Pouze nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům) ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání proti nepřijetí – možno využít vzoru viz  www.zkola.cz.

Další kola přijímacího řízení:

  • Počty volných míst – viz  www.zkola.cz.
  • Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.
  • Pozvánka  - nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.                   

Zápisový lístek

 k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru na dané SŠ, každý žák obdrží jeden lístek (rodiče obdrží proti podpisu na TS v listopadu) - odevzdat řediteli SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení, neplatí, pokud uchazeč odevzdal zápisový lístek v případě přijetí na školu s talentovými zkouškami a je přijat na školu konající PZ v dubnu). Náhradní zápisový lístek (v případě ztráty, . . . ) -  písemná žádost, čestné prohlášení, že nebyl a nebude ZL uplatněn, podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého

Poznámka:

V případě nedodržení termínů uvedených naší školou (je třeba počítat s nějakou dobou na kontrolu a potvrzení naší školou) škola nenese zodpovědnost za případné nezvládnutí včasné přípravy přihlášky, přihlášku na SŠ odesílají rodiče!!!

Informace:

www.zkola.cz – přijímací řízení, tiskopisy, vzory, předpisy, zákony, přehled SŠ

webové stránky středních škol a další webové stránky

po telefonické dohodě u výchovné poradkyně naší školy –  P. Gajdůšková (731 701 693)