Prevence 2016/2017

Program proti šikanování

 Vážení rodiče,

 snažíme se ve škole vytvořit bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Zaměřujeme se zejména na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách.Nicméně i přes tuto snahu nemusíme být vždy imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Vaši informaci budeme brát vážně a situaci budeme řešit.

Děkujeme za Vaši podporu

Schránka důvěry

Někdy je těžké svěřit se s problémem osobně. Pokud tomu tak je, mohou žáci (i rodiče) využívat schránku důvěry, která je umístěna v přízemí školy. Školní metodik prevence bude tuto schránku pravidelně kontrolovat.

Přednášky PPP Uherské Hradiště

Pan Oldřich Kratochvíl, okresní metodik prevence, 2. května opět navštívil naši školu, aby obeznámil žáky 8. a 9. třídy se styly učení a jejich praktickým využitím.

 Podané ruce

Zástupci této organizace ve čtvrtek 27. dubna probírali se žáky 8. a 9. třídy v rámci prevence návykové látky, jejich nebezpečí a principy závislosti.

Poradna pro ženy a dívky Zlín (16. března 2017)

Jak jsme přišli na svět

Žáci 3. třídy se věku přiměřeným způsobem seznámili s daným tématem.

Dospívání

Žáci 6. třídy byli rozděleni do dvou skupin (dívky/chlapci) a každá skupina se svou lektorkou mluvila o fyzických i psychických proměnách v dospívání.

Přednášky PPP Uherské Hradiště

Pan Oldřich Kratochvíl je okresním metodikem prevence, který vede několik přednášek pro žáky základních škol. K nám zavítal 28. února s programy o kouření (3. třída) a domácím násilí (8. třída). V květnu přijede obeznámit žáky 8. a 9. třídy se styly učení.

Centrum pro rodinu

Paní Ludmila Gregůrková s Centra pro rodinu v Uherském Brodě přijela za našimi žáky 24. a 28. února. V první třídě se mluvilo o pravidlech chování nejen v dopravě. Třeťáci pak absolvovali interaktivní přednášku na téma "Jak spolu mluvíme", během níž diskutovali o pravdě a lži, o pomluvách, o slovech, která potěší a v neposlední řadě o přátelské komunikaci a kamarádství.

Beseda s představiteli policie ČR pro rodiče

V rámci prevence rizikového chování a spolupráce školy s rodiči proběhla 7. února 2017 beseda s policistkou, tiskovou mluvčí a preventistkou, por. Bc. Milenou Šabatovou. Týkala se odpovědnosti zákonných zástupců, rizikového chování dětí a nebezpečí na internetu, které je stále větší. V rámci besedy mohli rodiče klást dotazy jak přítomným policistům, tak panu řediteli Mgr. P. Savarovi.

Správná volba

V rámci projektu „Správná volba“ pořádá na Slovácku pan Pavel Pakosta již 10 let přednášky na téma: holocaust a extremismus, sex, AIDS, vztahy a kyberšikana.Vede při nich  interaktivním způsobem mladé posluchače ke vzájemné úctě, respektu, ohleduplnosti a k boji proti lhostejnosti. V naší škole přednáší již několik let a je u žáků velice oblíbený. Letos nás navštívil se svými programy v prosinci a v únoru.

Sex, AIDS, vztahy

Cílem besedy je motivovat mladé lidi ke změnám chování takovým směrem, který povede k omezení dalšího šíření infekce HIV/AIDS, pohlavních nemocí a zneužívání návykových látek a drog. Žáci 9. ročníku byli seznámeni s rizikovým chováním, cestami přenosu viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS a s prevencí. Zdůrazněn byl také negativní vliv drog na lidský organizmus.

Holocaust a extremismus

Cílem přednášky bylo zvýšit u žáků  9. ročníku povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku, působit tak preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – byli studenti interaktivní formou seznámeni s praktickou podobou rasové diskriminace a byli vedeni k tomu, aby o ní samostatně uvažovali.

Kyberšikana

Žáci 6. třídy byli interaktivní formou seznámeni s „nemocí“ zvanou šikana nebo kyberšikana. Byli vedeni k budování kamarádských vztahů a nesobeckého jednání. Naučili se rozpoznávat nebezpečí zneužívání osobních dat, ale také jak se ubránit proti lidem, kteří skrze manipulaci ohrožují jejich zdraví.

 Zdravá 5

V průběhu prosince a ledna se všichni naši žáci zúčastnili programů Škola Zdravé 5 a Párty se Zdravou 5.

Program Škola Zdravé 5 byl určen žákům 1. stupně. V první části je seznámil s 5 základními zásadami zdravého stravování, ve druhé pak přichystali zdravou svačinku, na které si sami pochutnali.

Žáci druhého stupně si v rámci programu Párty se Zdravou 5 opět v první části zopakovali zásady správného stravování, potom ve skupinkách připravili studené občerstvení o 5 chodech. Na závěr také své výtvory společně ochutnali. Všichni pěkně spolupracovali a zjistili, že i zdravé jídlo je dobré.

Na stránkách www.zdrava5.cz naleznete nejen recepty, které žáci zkoušeli, ale mnoho dalších nápadů do kuchyně.

 Gambling

V poslední době je patologické hráčství stále palčivějším tématem. Nejedná se jen o hraní na výherních automatech a v kasinech, ohroženy jsou také děti, které mohou sázet prostřednictvím internetu přímo z domova. V rámci prevence jsme se obrátili na organizaci Podané ruce, která se touto problematikou zabývá. Ve středu 16. listopadu tedy přijeli její zástupci, aby žákům 8. a 9. třídy vysvětlili podstatu sázení. V hodinové besedě se žáci dozvěděli něco o historii sázení, o současné situaci v této oblasti a byly jim vysvětleny mechanismy závislosti. Nakonec si sázení zkusili v praxi v rámci hry a sami zjistili, jak je sázení zrádné. 

 Policie ČR

V pondělí 17. října přijela do naší školy paní policistka Milena Šabatová, která se žáky 2., 5. a 8. ročníku probírala následující témata:

 POLICISTA JE NÁŠ KAMARÁD

 Ve druhé třídě paní policistka žákům  představila příslušníka Policie ČR, vysvětlila rozdíl mezi pořádkovým, dopravním policistou a kriminalistou a ukázala jejich výstroj. Také si povídali o  pravidlech bezpečného chování (např. chování v silničním provozu, setkání s cizí osobou aj.) a  zopakovali si linky tísňového volání.

 BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ

 V programu určeném pro páté ročníky dala žákům taková preventivní doporučení, aby se nestali obětí protiprávního jednání zejména v oblasti používání komunikačních prostředků. Mluvili tedy nebezpečích, která jsou spojená s používáním komunikačních prostředků (internet, mobilní telefon …).

 TRESTNÁ ČINNOST MLÁDEŽE A PÁCHANÁ NA MLÁDEŽI

 Cílovou skupinou poslední besedy byli žáci 8. třídy. Tato hodina byla zaměřená na právní vědomí, žáci zjistili rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí, seznámili se s nejčastějšími druhy protiprávního jednání mladých lidí a nejčastějšími druhy protiprávního jednání dospělých páchaných na dětech. Byli také seznámeni s legislativní úpravou týkající se alkoholu, cigaret a jiných návykových látek.

 Nebezpečný alkohol

 Beseda zaměřená na negativní důsledky požívání alkoholu byla připravena pro žáky 7. ročníku. Pan Martin Plášek, kurátor pro mládež, se žáky 19. října debatoval o tom, proč lidé pijí, co může alkohol způsobit, varoval před požíváním alkoholu mladistvých, zmínil také všechna rizika a následky spojené s pitím alkoholu.

 Hasík

Hasík je program realizován příslušníky HZS, kteří jsou odborně vyškolováni, poté působí výchovně jako preventisti v třídních kolektivech na školách. Cílovou skupinou jsou žáci 2. a 6. třídy. Získávají zábavnou formou informace o hasičích, o hasicích přístrojích, učí se, jak správně nahlásit požár a mnoho dalšího. Hasiči nejprve dvakrát navštíví žáky naší školy, třetí setkání se koná v Uherském Brodě na stanici HZS.

Žáci 3. a 7. třídy zbrojnici nestihli navštívit v minulém školním roce, proto se exkurze uskutečnila v září 2016.