Přijímací řízení na střední školy

Aktualizace duben 2020:

Nové informace ohledně přijímacích zkoušek (změna z důvodu uzavření škol) ve školním roce 2019/20

- přijímací zkoušky žáci budou vykonávat pouze jednou, a to na škole, kterou mají uvedenu v přihlášce na prvním místě

- termín přijímací zkoušky – nejdřív 14 dnů po nástupu do školy, 5 dnů před konáním přijímací zkoušky zašle škola žákům pozvánku na přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem (školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení), nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky

- nemění se pravidla konání PZ, ani počty přijímaných uchazečů

- ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou; pokud se PZ nekoná (učební obory bez maturity), lze rozhodnutí učinit s předstihem, škola zveřejní seznam uchazečů, nepřijatým pošle rozhodnutí

- odevzdání zápisového lístku – nejpozději do 5 dnů od termínu zveřejnění seznamů s výsledky uchazečů konajících PZ (tedy nejpozdější termín odevzdání 8 + 5 = 13 dnů od konání jednotné PZ, a to i v případě, že škola zveřejní výsledky dříve); uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu, nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu

- změna v případě nepřijetí žáka – žáci nebudou posílat odvolání, ředitel bude moci sám přijmout uchazeče umístěné „pod čarou“ na volná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků

Podrobné informace viz:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?lang=1&ref=m&source=email

V případě dotazu kontaktujete výchovnou poradkyni Pavlínu Gajdůškovou gajduskova@zspraksice.cz nebo telefonicky (č. tel. mají žáci v sešitě učiva - viz základy spolupráce M a F a také bylo zasláno žákům emailem spolu s těmito informacemi)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

 Přihlášky na střední školy

  • Pro první kolo - 2 přihlášky – 2 obory – na jediném tiskopise zapsány obě školy, na obě střední školy se posílá stejný tiskopis  
  • Přihláška - na platném tiskopise přímo řediteli příslušné SŠ
  • Součástí - ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření SŠ

 Naše škola -  postup:

1) Na třídních schůzkách (listopad 2019) rodič sdělí, kdo bude uveden na přihlášce (musí se jednat o zákonného zástupce!!!)

2) Žák si připraví písemně – název středních škol, IZO škol, název a číslo oboru, pořadí – termín – nejpozději do poloviny února, lépe dřív. V případě, že se žák hlásí na školu s talentovou zkouškou – přihláška musí být na střední škole do 30. 11. 2019, tedy žák odevzdá údaje o střední škole, kterého rodiče uvést na přihlášce a diplomy, které potřebuje nakopírovat a potvrdit, učitelce P. Gajdůškové nejpozději první týden v listopadu 2019.

3) Ve škole vytiskneme a ŘŠ přihlášku potvrdí, předáme žákům (pokud nebudou mít rodiče zájem, přinesou do 13. února žáci vypsanou přihlášku k potvrzení)

4 )Žák i rodiče zkontrolují správnost všech údajů na přihlášce, v případě problému žák přinese přihlášku zpět do školy k opravě

5) Rodiče s žákem zajistí v případě potřeby lékařské potvrzení (většina středních škol – viz web střední školy)

6) Na přihlášce je třeba doplnit podpis zákonného zástupce uvedeného na přihlášce a žáka,případně další údaje

7) Rodiče nebo žák předají přihlášku příslušné SŠ (doporučeně poštou, osobně) – termín - do 1. 3. 2019 musí být na střední škole,

!!S přihláškou - ověřené kopie diplomů za soutěže, olympiády – škola ověří diplomy související s úspěchy v soutěžích organizovaných školou, žáci diplom přinesou do školy – termín – do konce prosince, v případě pozdějšího získání diplomu ho žáku automaticky ověříme a předáme kopie. Pokud nedodrží žák termín, musí si nakopírovat diplomy sám

Přijímací zkouška

Termíny:

1. termín 14. 4. 2020

2. termín 15. 4. 2020

(Náhradní termín 13. a 14. 5.) (talentové zkoušky - leden 2020)

Žák koná zkoušky v obou termínech, vždy na jedné ze škol, na které se žák hlásí.

Hodnocení a způsob seznámení s výsledky přijímacího řízení:

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 % (u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %), ředitel školy může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné, případně školní přijímací zkoušce. Do hodnocení se započte lepší výsledek písemného testu z obou předmětů.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů u oborů s maturitní zkouškou na webu střední školy pod registračními čísly nejpozději do 30. 4. 2020. Pouze nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům) ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání proti nepřijetí – možno využít vzoru viz  www.zkola.cz.

Další kola přijímacího řízení:

  • Počty volných míst – viz  www.zkola.cz.
  • Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.
  • Pozvánka  - nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.                   

Zápisový lístek

 k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru na dané SŠ, každý žák obdrží jeden lístek (rodiče obdrží proti podpisu na třídní schůzce v listopadu) - odevzdat řediteli SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí.

 Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení, neplatí, pokud uchazeč odevzdal zápisový lístek v případě přijetí na školu s talentovými zkouškami a je přijat na školu konající PZ v dubnu). Náhradní zápisový lístek (v případě ztráty, . . . ) -  písemná žádost, čestné prohlášení, že nebyl a nebude zápisový lístek uplatněn, podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého

Pozn:

V případě nedodržení termínů uvedených naší školou (je třeba počítat s nějakou dobou na kontrolu a potvrzení naší školou) škola nenese  zodpovědnost za případně nezvládnutí včasné odeslání přihlášky. Přihlášku na střední školu odesílají rodiče.

Informace:

www.zkola.cz – přijímací řízení, tiskopisy, vzory, předpisy, zákony, přehled SŠ

webové stránky středních škol a další webové stránky

po telefonické dohodě u výchovné poradkyně naší školy –  P. Gajdůšková (731 701 693)

Mgr. Pavlína Gajdůšková, výchovná poradkyně