Přijímací řízení na střední školy

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

 Přihlášky na střední školy

  • Pro první kolo - 2 přihlášky – 2 obory – na jediném tiskopise zapsány obě školy, na obě střední školy se posílá stejný tiskopis  
  • Přihláška - na platném tiskopise přímo řediteli příslušné SŠ
  • Součástí - ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření SŠ

 Naše škola -  postup:

1) Na TS (15. 11.2018) rodič sdělí, kdo bude uveden na přihlášce (musí se jednat o zákonného zástupce!!!)

2) Žák si připraví písemně – název středních škol, IZO škol, název a číslo oboru, pořadí – termín – nejpozději do poloviny února. V případě, že se žák hlásí na školu s talentovou zkouškou – přihláška musí být na střední škole do 30. 11. 2018, tedy žák odevzdá údaje o střední škole, kterého rodiče uvést na přihlášce a diplomy, které potřebuje nakopírovat a potvrdit, učitelce P. Gajdůškové nejpozději 2. 11. 2017

3) Ve škole vytiskneme a ŘŠ přihlášku potvrdí, předáme žákům (pokud nebudou mít rodiče zájem, přinesou do poloviny února žáci vypsanou přihlášku k potvrzení)

4 )Žák i rodiče zkontrolují správnost všech údajů na přihlášce, v případě problému žák přinese přihlášku zpět do školy k opravě

5) Rodiče s žákem zajistí v případě potřeby lékařské potvrzení (většina středních škol – viz web střední školy)

6) Na přihlášce je třeba doplnit podpis zákonného zástupce uvedeného na přihlášce a žáka,termíny přijímacích zkoušek a další údaje

7) Rodiče nebo žák předají přihlášku příslušné SŠ (doporučeně poštou, osobně) – termín - do 1. 3. 2019 musí být na střední škole,

!!S přihláškou - ověřené kopie diplomů za soutěže, olympiády – škola ověří diplomy související s úspěchy v soutěžích organizovaných školou, žáci diplom přinesou do školy – termín – 1. týden v prosinci, v případě pozdějšího získání diplomu ho žáku automaticky ověříme a předáme kopie. Pokud nedodrží žák termín, musí si nakopírovat diplomy sám

Přijímací zkouška

Termíny:

1. termín 12. 4. 2019

2. termín 15. 4. 2019

(Náhradní termín 13. a 14. 5.) (talentové zkoušky - leden)

Žák koná zkoušky v obou termínech, vždy na jedné ze škol, na které se žák hlásí.

Hodnocení a způsob seznámení s výsledky přijímacího řízení:

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 % (u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %), ředitel školy může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné, případně školní přijímací zkoušce. Do hodnocení se započte lepší výsledek písemného testu z obou předmětů.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů nan webu střední školy pod registračními čísly. Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům) ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání proti nepřijetí – možno využít vzoru viz  www.zkola.cz.

Další kola přijímacího řízení:

  • Počty volných míst – viz  www.zkola.cz.
  • Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.
  • Pozvánka  - nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.                   

Zápisový lístek

 k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru na dané SŠ, každý žák obdrží jeden lístek (rodiče obdrží proti podpisu na TS v listopadu) - odevzdat řediteli SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí.

 Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení, neplatí, pokud uchazeč odevzdal zápisový lístek v případě přijetí na školu s talentovými zkouškami a je přijat na školu konající PZ v dubnu). Náhradní zápisový lístek (v případě ztráty, . . . ) -  písemná žádost, čestné prohlášení, že nebyl a nebude ZL uplatněn, podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého

Pozn:

V případě nedodržení termínů uvedených naší školou si žák vypíše přihlášku sám, je třeba počítat s nějakou dobou na kontrolu a potvrzení naší školou, škola nenese v tomto případě zodpovědnost za případně nezvládnuté včasné odeslání přihlášky na SŠ !!!

Informace:

www.zkola.cz – přijímací řízení, tiskopisy, vzory, předpisy, zákony, přehled SŠ

www.burzaskol.cz – přehled SŠ

webové stránky středních škol, brožura Atlas škol

po telefonické dohodě u výchovné poradkyně naší školy –  P. Gajdůšková