Přírodní park Prakšická vrchovina

Přírodní park Prakšická vrchovina, vyhlášený v roce 1999 na ploše téměř 4500 ha, leží mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na pravém břehu řeky Olšavy. Jeho území zahrnuje i maloplošná zvláště chráněná území, přírodní rezervace Rovná hora a Vrchové-Chrástě a přírodní památku Terasy-Vinohradné.

Lesní porosty mají charakter teplomilných doubrav a dubohabřin. Četné jsou tu staré, extenzivně využívané sady a teplomilné louky a pastviny.

Území je cenné výskytem řady teplomilných druhů rostlin a živočichů. Bylo zde zjištěno 11 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů, 78 druhů ptáků, 28 druhů savců, celkem 121 druhů obratlovců, z toho 38 druhů zvláště chráněných a okolo 100 druhů vzácných bezobratlých živočichů, především motýlů. Vidět zde můžete mimo jiné modráska hořcového a tmavohnědého, ohniváčka černočárného a otakárka fenyklového a ovocného. Za zmínku stojí také výskyt kriticky ohrožené kudlanky nábožné, krasce třešňového, křižáka pruhovaného, slíďáka úhorního či pakudlanky jižní.

Ze vzácnějších rostlin zde roste např. hořec křížatý, hořeček brvitý, růže galská, černohlávek drápatý, len tenkolistý nebo mochna bílá.

V přírodním parku se chrání i charakteristický ráz krajiny s dochovanou typickou zástavbou, včetně památek a kultury zdejších obyvatel.

http://www.vychodni-morava.cz/cil/950/detail