2005: Výukové programy I. stupeň

Název projektu: Uplatnění multimediálních aplikací při výuce s přihlédnutím k rozvoji základních žákovských dovedností na I. stupni základní školy

Evidenční číslo: 1085P2005

Cíl projektu

Projekt navazuje na program základní škola s cílem informační gramotnosti žáků a jejich schopností ovládání aplikací při výuce. Je primárně zaměřen na posílení využívání PC aplikací ve výuce. Z hlediska školní výuky je hlavním cílem umožnit žákům na prvním stupni v co největší míře získat základní dovednosti při používání PC a zvýšit samostatnost žáků při učení a při ovládání periferií. Projekt sleduje začlenění výukového softwaru pro větší názornost a pro uvědomění si, že na počítačích nemusí být jenom hry. Je totiž známo, že čím dříve děti tyto dovednosti zvládnou, tím snáze budou později schopny samy využívat počítače k vyhledávání informací podle svých potřeb.

Hodnotící zpráva

Programy zakoupené v rámci projektu byly instalovány na školní server a rozšířily tak nabídku programů. Ta byla doposud zaměřena zejména na výuku na II. stupni základní školy. Vyučující prvního stupně byli seznámeni s programy, jejich ovládáním a zapracovali jejich použití do jednotlivých předmětů.
Následně se s programy seznámili i žáci. Výuka probíhala dvěma formami. Na počítačové učebně pracovali žáci samostatně a pod dohledem vyučujícího se seznamovali s programem. Druhá forma byla využití výukového programu přímo v klasické učebně pro doplnění učiva a skupinové vyučování.
Žáci se touto cestou seznámili nejen s jinými formami výuky, ale i ověřováním znalostí. Motivující bylo okamžité vyhodnocení jednotlivých testů. Podle výsledků testů po třech měsících aplikace této metody výuky nelze jednoznačně potvrdit, nakolik jsou jejich výsledky ovlivněny procvičováním na počítačích. Jednoznačně byl však vypozorován během této doby zvýšený zájem žáků o tyto předměty a snaha o úspěšné řešení úloh. Velkým přínosem bylo zejména u výuky cizích jazyků možnost využívání sluchátek s mikrofony. Taktéž kombinace auditivní a vizuální percepce umožnila snadnější zapamatování nových poznatků.
Díky zakoupeným programům se žákům i učitelům otevřely nové možnosti získávání a předávání vědomostí, procvičování i kontroly získaných vědomostí.

Tisková zpráva
V rámci tohoto projektu se žáci i učitelé seznámili s novými metodami výuky. Učitelé se nejprve seznámili se zakoupenými výukovými programy, jejich možnostmi a ovládáním. Na základě těchto informací programy vhodně zařadili do výuky jednotlivých předmětů. Žáci se s programy seznámili jak na počítačové učebně, kde pracovala celé třída současně, tak i přímo ve třídě. V ní byl k dispozici zakoupený počítač, který vyučující využil během běžné hodiny. Programy jsou pro žáky srozumitelné a problémy jim nedělá ani ovládání periferií. Kombinace auditivní a vizuální percepce umožnila žákům jednodušší zapamatování získaných poznatků a byl pozorován jejich zvýšený zájem o výuku. Žáci i vyučující potvrdili, že zařazení výukových programů do výuky i na prvním stupni základní školy je pro žáky přínosné.