Proč si vybrat naši školu

Priorita

 • klid, jistota a bezpečí každého žáka, předcházení všem patologickým  jevům
 • každý problém je řešitelný; je třeba o něm mluvit bez přehnaných obav z autorit nebo důsledků
 • vzájemný respekt,  pomoc druhému, úcta k dospělým a starým lidem.
 • základy slušného chování, vyjadřování a  úcta k práci druhého, ohleduplnost
 • otevřenost, vstřícnost a vzájemné pochopení a respekt  při jednání s žáky i rodiči

Vzdělávání

 • školní vzdělávací program Všestranná výchova pro život - usilujeme o všestrannou připravenost  našich absolventů do  života, od získání znalostí a základního přehledu po manuální dovednosti, samostatnost, zodpovědnost a zároveň i slušnost a ochotu pomáhat
 • spolupráce mateřské a základní školy - kroužek Předškoláček v mateřské škole jednou týdně vyučuje učitelka základní školy, společné projekty, děti poznávají prostředí školy, do které později nastoupí bez obav 
 • zkušenosti s individuálním vzděláváním (tzv. domácí vzdělávání)
 • zkušenosti se vzděláváním žáků v zahraničí
 • zkušenosti s žáky nadanými i mimořádně nadanými; systematická práce s těmito dětmi přináší opakovaně výborné výsledky v olympiádách a soutěžích 
 • zkušenosti s prací s žáky se speciálními potřebami; ve škole pracuje speciální pedagog (výuka předmětu speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence), asistenti pedagoga  a školní asistentka (individuální práce v hodinách)
 • využití ICT techniky - dobré vybavení počítačové učebny a tříd touto technikou, využití informační a komunikační technologie ve výuce 
 • systematická výuka anglického jazyka: 1.. třída seznámení hravou formou v kroužku anglického jazyka, 2. třída - pokračování v nepovinném předmětu Anglický jazyk, od 3. třídy běžná výuka
 • výuka německého jazyka od 7. ročníku
 • široká nabídka kvalitních  preventivních programů, předcházení šikaně, známe se a víme mnoho o sobě, pomáháme si
 • pravidelné návštěvy kulturních akcí v okolních městech - filmová a divadelní představení, koncerty filharmonie, exkurze, návštěvy knihoven, hvězdárny aj.
 • pravidelné tématické exkurze (poznáváme blízká i vzdálenější místa a historii Zlínského kraje) a zájezdy do zajímavých míst ČR (např. Praha, Brno), i zahraničí (Vídeň, Budapešť, Bratislava, Osvětim aj.) - propojení teorie a praxe
 • kulturní a společenské akce organizované v sále školy pro veřejnost
 • Pracovní činnosti probíhají také ve velmi dobře vybavené dílně - každý žák získá základní znalosti a dovednosti vhodné pro praktický život (práce se dřevem, kovem, plastem apod.)
 • od školního roku 2022/23 opět v rámci předmětu Pěstitelské práce kromě stávající péče o školní zahradu také pěstování zeleniny a bylinek na záhoncích školní zahrady  
 • nabídka nepovinného předmětu náboženství od 1. do 9. třídy 

Zázemí a vybavení

 • nová tělocvična - kolaudace říjen 2022
 • tělesná výchova - za školou fotbalové hřiště, běžecká dráha, hřiště s umělým povrchem, tenisový kurt, výuka plavání v Plavecké škole Uherský Brod, bruslení na Zimním stadionu Uherský Brod, dopravní výchovy na dopravním hřišti v Uherském Brodě
 • odborné učebny - dobře vybavená dílna, žákovská kuchyňka, učebna ICT, hudebna, žákovská knihovna aj.
 • ICT technika v každé učebně  - internetové připojení, počítače, dataprojektory,  interaktivní tabule, 3D tiskárna, k dispozici např. tablety pro žáky aj.
 • aktivní trávení přestávek - stolní tenis, fotbálek, rotoped, stepper, kuželky, stavebnice apod. 
 • relaxační koutek pro žáky vyhledávající klid a soustředění o přestávkách i po výuce
 • keramická dílna, hrnčířský kruh
 • barevné, útulné a motivačně vybavené třídy (některé vybavené v rámci pořadu České televize Bydlení je hra),
 • pravidelně doplňovaná školní knihovna
 • sál pro společné akce školy, kulturní a společenské aktivity  
 • bezbariérový přístup do školy, schodišťová plošina do patra
 • autobusová zastávka u školy

Mimoškolní činnost

 • dvě oddělení školní družiny:
  I. oddělení - 1. a 2. třída - pracuje ve dvou přízemních místnostech školní družiny (vedle školní jídelny)
  II. oddělení - 3. - 5. třída - umístěno v patře v učebně 4. třídy
  kroužky školní družiny - výtvarný a rukodělný, angličtina, florbal, sportovní aj.
 • ranní školní družina od 6:30 hod do 7:30 hod
 • školní klub -široká nabídka kroužků různého zaměření, vedoucí jsou z řad učitelů i externistů
 • poskytujeme zázemí pro činnost kroužků jiných organizací a spolků (např. Judo Uherský Brod, Orel Uherský Brod, basketbal Uherský Brod aj.) kdy trenéři dojíždějí za našimi žáky a ne naopak

Školní jídelna

 • součást školy je moderně vybavená  školní jídelna, která vaří také pro děti MŠ Pašovice
 • obědy lze objednávat a odhlašovat po internetu pomocí aplikace Strava.cz

Jiné

 • dlouholetá spolupráce s humanitárním hnutím Stonožka - jsme "stonožková škola", pomáháme potřebným
 • úzká spolupráce s obcemi Prakšice a Pašovice, Sokolem Prakšice a Pašovice a místními spolky a sdruženími
 • spolupráce s Mateřskou školou Pašovice
 • spolupráce se SRPŠ
 • na škole pracuje žákovský parlament
 • pravidelné zapojování do projektů různého zaměření (např. Recyklohraní, Šablony, Obědy pro děti, MAP, Nadané děti aj.)
 • spolupráce se ZUŠ Uherský Brod - výuka hry na klavír a hudební nauka přímo ve škole bez nutnosti dojíždění