Poloha a velikost

 •  jihovýchodní Morava, cca 6 km od Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj
 •  úplná základní škola s jednou třídou v každém ročníku
 •  velikost školy: aktuálně 160 žáků (kapacita 200 žáků)
 •  velikost tříd: aktuálně 13 - 22 žáků,  individuální přístup; v případě vyššího počtu žáků třídy ve vybraných předmětech  dělíme na dvě skupiny  
 •  spádová škola pro žáky obcí Prakšice a  Pašovice; naši školu si vybírají také žáci z okolních obcí
 •  budova zasazena do krásného prostředí přírodního parku v klidové části obce; okolí školy využíváno k venkovní výuce, trávení přestávek, činnosti školní družiny a kroužků školního klubu
 • v blízkosti školy louky, pole, lesy, rybníky v Pašovicích i Prakšicích, cyklostezka, naučná stezka Prakšická vrchovina

Priorita

 • klid, jistota a bezpečí každého žáka, předcházení všem patologickým  jevům
 • každý problém je řešitelný; je třeba o něm mluvit bez přehnaných obav z autorit nebo důsledků
 • vzájemný respekt,  pomoc druhému, úcta k dospělým a starým lidem.
 • základy slušného chování, vyjadřování a  úcta k práci druhého, ohleduplnost
 • otevřenost, vstřícnost a vzájemné pochopení a respekt  při jednání s žáky i rodiči

Vzdělávání

 • školní vzdělávací program Všestranná příprava pro život - cílem je  kvalitní základní vzdělání pro  žáky ve všech oblastech 
 • zkušenosti s individuálním vzděláváním (tzv. domácí vzdělávání)
 • zkušenosti se vzděláváním žáků v zahraničí
 • zkušenosti s žáky nadanými i mimořádně nadanými; systematická práce s těmito dětmi přináší opakovaně výborné výsledky v olympiádách a soutěžích v rámci okresních, krajských, celostátních i mezinárodních klání
 • zkušenosti s prací s žáky se speciálními potřebami; ve škole pracuje speciální pedagog (výuka předmětu speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence) a školní asistentka (individuální práce v hodinách)
 • využití  ICT techniky - dobře vybavená učebna ICT s výukovými programy, vybavení tříd touto technikou, 3D tiskárna aj.
 • výuka anglického jazyka: 1.. třída seznámení hravou formou v kroužku anglického jazyka, 2. třída - pokračování tentokrát v nepovinném předmětu Anglický jazyk, od 3. třídy běžná výuka
 • výuka německého jazyka od 7. ročníku
 • široká nabídka kvalitních  preventivních programů, předcházení šikaně
 • pravidelné návštěvy kulturních akcí v okolních městech - filmová a divadelní představení, koncerty filharmonie, exkurze, návštěvy knihoven, hvězdárny aj.
 • pravidelné tématické exkurze a zájezdy do zajímavých míst ČR (např. Praha, Brno) i zahraničí (Vídeň, Budapešť, Bratislava, Osvětim aj.) - propojení teorie a praxe
 • kulturní a společenské akce organizované v sále školy pro veřejnost
 • volitelný předmět Technické práce ve velmi dobře vybavených dílnách - každý získá základní znalosti a dovednosti vhodné pro praktický život (práce se dřevem, kovem, plastem apod.)
 • od školního roku 2022/23 opět v rámci předmětu Pěstitelské práce kromě stávající péče o školní zahradu také pěstování zeleniny a bylinek na záhoncích školní zahrady  
 • nabídka nepovinného předmětu náboženství od 1. do 9. třídy 
 • udržování lidových tradic 

Zázemí a vybavení

 • útulné a motivačně vybavené třídy, magnetické tabule na pylonech, projekční technika
 • ve všech třídách internetové připojení s využitím ve výuce
 • ICT ve výuce - počítače, dataprojektory, projekční a interaktivní tabule
 • za školou fotbalové hřiště, běžecká dráha, hřiště s umělým povrchem,  tenisový kurt
 • odborné učebny s  vybavením, které se dle možností školy aktuálně  doplňuje - např. dobře vybavené dílny, žákovská kuchyňka, učebna ICT aj.
 • keramická dílna, hrnčířský kruh
 • tělocvična
 • součástí školy sál pro kulturní a společenské potřeby žáků a spolkovou činnost obce
 • aktivní trávení přestávek - stolní tenis pro žáky 2. stupně, fotbálek,  kuželky, stavebnice aj. pro žáky 1. stupně
 • relaxační koutek pro žáky vyhledávající klid a soustředění
 • pravidelně doplňovaná školní knihovna

Zájmová činnost

 • široká nabídka kroužků školního klubu a školní družiny různého zaměření 
 • zázemí pro činnost kroužků jiných organizací a spolků

Jiné

 • spolupráce mateřské školy a základní školy v rámci jednoho subjektu (např. příprava předškolních dětí učitelkou základní školy v rámci Předškoličky)
 • spolupráce s Mateřskou školou Pašovice
 • dvě oddělení školní družiny: 1. a 2. třída, 3. - 5. třída,  ranní školní družina od 6:30 hod
 • na škole pracuje žákovský parlament
 • spolupráce se SRPŠ a obcemi
 • aktivní spolupráce s humanitárním hnutím Na vlastních nohou -  Stonožka; od roku 2007 jsme koordinátorem hnutí pro oblast Moravy
 • zapojování do projektů různého zaměření (např. Recyklohraní, Šablony, Obědy pro děti, MAP, Nadané děti aj.)
 • spolupráce se ZUŠ Uherský Brod - výuka hry na klavír a hudební nauka přímo ve škole bez nutnosti dojíždění