Poloha a velikost

 •  jihovýchodní Morava, cca 6 km od Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště,  Zlínský kraj
 •  úplná základní škola s jednou třídou v každém ročníku
 •   velikost školy: aktuálně 155 žáků (kapacita 200 žáků)
 •  velikost tříd: aktuálně 13 - 22 žáků,  individuální přístup; v případě vyššího počtu žáků třídy ve vybraných předmětech dělíme na dvě skupiny  
 •  spádová škola pro žáky obcí Prakšice a  Pašovice; naši školu si vybírají také žáci z jiných obcí
 •  budova zasazena do krásného prostředí přírodního parku v klidové části obce; okolí školy využíváno k venkovní výuce, trávení přestávek, činnosti školní družiny a kroužků školního klubu
 • v blízkosti školy louky, pole, lesy, rybníky, cyklostezka, naučná stezka Prakšická vrchovina

Vzdělávání

 •  školní vzdělávací program Všestranná příprava pro život - cílem je  kvalitní základní vzdělání pro  žáky ve všech oblastech 
 • zkušenosti s individuálním vzděláváním (tzv. domácí vzdělávání)
 • zkušenosti s vzděláváním žáků v zahraničí
 • zkušenosti s prací s žáky se speciálními potřebami; ve škole pracuje speciální pedagog a školní asistentka (individuální práce v hodinách i  v kroužcích)
 • zkušenosti s žáky nadanými i mimořádně nadanými; systematická práce s těmito dětmi přináší opakovaně výborné výsledky v olympiádách a soutěžích v rámci okresních, krajských, celostátních i mezinárodních klání
 • využití  ICT techniky - dobře vybavená učebna ICT s výukovými programy, vybavení tříd touto technikou, 3D tiskárna aj.
 •  široká nabídka kvalitních  preventivních programů, předcházení šikaně
 •  pravidelné návštěvy kulturních akcí v okolních městech - filmová a divadelní představení, koncerty filharmonie, exkurze, návštěvy knihoven, hvězdárny aj.
 •  kulturní a společenské akce organizované v sále školy pro žáky i veřejnost
 • nabídka nepovinného předmětu náboženství od 1. do 9. třídy
 • udržování lidových tradic 

Zázemí a vybavení

 •  útulné a motivačně vybavené třídy, magnetické tabule na pylonech, projekční technika
 •  ve všech třídách internetové připojení s využitím ve výuce
 •  ICT ve výuce - počítače, dataprojektory, projekční a interaktivní tabule
 •  za školou fotbalové hřiště, běžecká dráha, hřiště s umělým povrchem,  tenisový kurt
 • odborné učebny s  vybavením, které se dle možností školy aktuálně  doplňuje - např. dobře vybavené dílny, žákovská kuchyňka, učebna ICT aj.
 •  keramická dílna, hrnčířský kruh
 •  tělocvična
 • součástí školy sál pro kulturní a společenské potřeby žáků a spolkovou činnost obce
 •  aktivní trávení přestávek - stolní tenis pro žáky 2. stupně, fotbálek,    kuželky, stavebnice aj. pro žáky 1. stupně
 •  relaxační koutek pro žáky vyhledávající klid a soustřední

Zájmová činnost

 • kroužky školního klubu různého zaměření (sportovní, keramika, výtvarný, myslivecký, rukodělný, rybářský aj.)
 • zázemí pro činnost kroužků jiných organizací a spolků

Jiné

 •  nově činnost ranní družiny
 • na škole pracuje žákovský parlament
 • spolupráce se SRPŠ a obcemi
 • aktivní spolupráce s humanitárním hnutím Na vlastních nohou -    Stonožka; od roku 2007 jsme koordinátorem hnutí pro oblast Moravy
 • zapojování do projektů různého zaměření
 •  zázemí pro  Základní uměleckou školu v Uherském Brodě - v odpoledních hodinách výuka hry na nástroje a hudební nauky pro místní děti bez dojíždění do Uh.   Brodu

Priorita

 •  klid, jistota a bezpečí každého žáka, předcházení všem patologickým  jevům
 •  každý problém je řešitelný; je třeba o něm mluvit bez obav z autorit
 • vzájemný respekt,  pomoc druhému, úcta k dospělým a starým lidem.
 •  základy slušného chován​​​​​​​í, vyjadřování a  úcta k práci druhého.
 • otevřenost, vstřícnost a vzájemné pochopení a respekt  při jednání s žáky i rodiči