Poloha a velikost

 •  jihovýchodní Morava, cca 6 km od Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj
 •  úplná základní škola s jednou třídou v každém ročníku
 •  velikost školy: kapacita 200 žáků
 •  velikost tříd: aktuálně 13 - 22 žáků,  individuální přístup; v případě vyššího počtu žáků třídy ve vybraných předmětech  dělíme na dvě skupiny  
 •  spádová škola pro žáky obcí Prakšice a  Pašovice; naši školu si vybírají také žáci z okolních obcí
 •  budova zasazena do krásného prostředí přírodního parku v klidové části obce; okolí školy využíváno k venkovní výuce, trávení přestávek, činnosti školní družiny a kroužků školního klubu
 • v blízkosti školy louky, pole, lesy, rybníky v Pašovicích i Prakšicích, koupaliště v Pašovicích, cyklostezka, naučná stezka Prakšická vrchovina

Priorita

 • klid, jistota a bezpečí každého žáka, předcházení všem patologickým  jevům
 • každý problém je řešitelný; je třeba o něm mluvit bez přehnaných obav z autorit nebo důsledků
 • vzájemný respekt,  pomoc druhému, úcta k dospělým a starým lidem.
 • základy slušného chování, vyjadřování a  úcta k práci druhého, ohleduplnost
 • otevřenost, vstřícnost a vzájemné pochopení a respekt  při jednání s žáky i rodiči

Vzdělávání

 • spolupráce mateřské a základní školy - kroužek Předškoláček v mateřské škole jednou týdně vyučuje učitelka základní školy, společné projekty, děti poznávají prostředí školy, do které později nastoupí bez obav 
 • zkušenosti s individuálním vzděláváním (tzv. domácí vzdělávání)
 • zkušenosti se vzděláváním žáků v zahraničí
 • zkušenosti s žáky nadanými i mimořádně nadanými; systematická práce s těmito dětmi přináší opakovaně výborné výsledky v olympiádách a soutěžích v rámci okresních, krajských, celostátních i mezinárodních klání
 • zkušenosti s prací s žáky se speciálními potřebami; ve škole pracuje speciální pedagog (výuka předmětu speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence), asistenti pedagoga  a školní asistentka (individuální práce v hodinách)
 • využití  ICT techniky - dobře vybavená učebna ICT s výukovými programy, vybavení tříd touto technikou, 3D tiskárna aj.
 • systematická výuka anglického jazyka: 1.. třída seznámení hravou formou v kroužku anglického jazyka, 2. třída - pokračování v nepovinném předmětu Anglický jazyk, od 3. třídy běžná výuka
 • výuka německého jazyka od 7. ročníku
 • široká nabídka kvalitních  preventivních programů, předcházení šikaně, známe se a víme mnoho o sobě, pomáháme si
 • pravidelné návštěvy kulturních akcí v okolních městech - filmová a divadelní představení, koncerty filharmonie, exkurze, návštěvy knihoven, hvězdárny aj.
 • pravidelné tématické exkurze (poznáváme blízká i vzdálenější místa a historii Zlínského kraje) a zájezdy do zajímavých míst ČR (např. Praha, Brno), i zahraničí (Vídeň, Budapešť, Bratislava, Osvětim aj.) - propojení teorie a praxe
 • kulturní a společenské akce organizované v sále školy pro veřejnost
 • volitelný předmět Technické práce ve velmi dobře vybavených dílnách - každý žák získá základní znalosti a dovednosti vhodné pro praktický život (práce se dřevem, kovem, plastem apod.)
 • od školního roku 2022/23 opět v rámci předmětu Pěstitelské práce kromě stávající péče o školní zahradu také pěstování zeleniny a bylinek na záhoncích školní zahrady  
 • nabídka nepovinného předmětu náboženství od 1. do 9. třídy 
 • dlouholetá spolupráce s humanitárním hnutím Stonožka - jsme "stonožková škola", pomáháme potřebným

Zázemí a vybavení

 • nová tělocvična - kolaudace říjen 2022
 • barevné, útulné a motivačně vybavené třídy (některé vybavené v rámci pořadu České televize Bydlení je hra), magnetické tabule na pylonech, projekční tabule
 • ICT technika v každé učebně  - internetové připojení, počítače, dataprojektory,  interaktivní tabule, 3D tiskárna, k dispozici např. tablety pro žáky aj.
 • tělesná výchova - za školou fotbalové hřiště, běžecká dráha, hřiště s umělým povrchem, tenisový kurt, výuka plavání v Plavecké škole Uherský Brod, bruslení na Zimním stadionu Uherský Brod
 • aktivní trávení přestávek - stolní tenis, fotbálek, rotoped, stepper, kuželky, stavebnice apod. 
 • odborné učebny s  vybavením, které se ve spolupráci s obcí Prakšice aktuálně dle potřeb doplňuje - např. dobře vybavené dílny (volitelný předmět Technické práce), žákovská kuchyňka (předmět Příprava pokrmů), učebna ICT, hudebna aj.
 • keramická dílna, hrnčířský kruh
 • sál pro společné akce školy, kulturní a společenské aktivity  
 • relaxační koutek pro žáky vyhledávající klid a soustředění o přestávkách i po výuce
 • pravidelně doplňovaná školní knihovna
 • bezbariérový přístup do školy, schodišťová plošina do patra
 • autobusová zastávka vedle areálu školy

Mimoškolní činnost

 • dvě oddělení školní družiny:
  I. oddělení - 1. a 2. třída - pracuje ve dvou přízemních místnostech školní družiny (vedle školní jídelny)
  II. oddělení - 3. - 5. třída - umístěno v patře v učebně 4. třídy
  kroužky školní družiny - výtvarný a rukodělný, angličtina, florbal, sportovní aj.
 • ranní školní družina od 6:30 hod do 7:30 hod, poté odchod do tříd (zahájení výuky v 7:50 hod)
 • školní klub -široká nabídka kroužků různého zaměření, vedoucí jsou z řad učitelů i externistů
 • poskytujeme zázemí pro činnost kroužků jiných organizací a spolků (např. Judo Uherský Brod, Orel Uherský Brod, basketbal Uherský Brod aj.) kdy trenéři dojíždějí za našimi žáky a ne naopak

Školní jídelna

 • součást školy je moderně vybavená  školní jídelna s kapacitou 300 obědů

Jiné

 • úzká spolupráce s obcemi Prakšice a Pašovice, Sokolem Prakšice a Pašovice a místními spolky a sdruženími
 • spolupráce s Mateřskou školou Pašovice
 • spolupráce se SRPŠ, které zejména finančně podporuje aktivity žáků
 • na škole pracuje žákovský parlament
 • pravidelné zapojování do projektů různého zaměření (např. Recyklohraní, Šablony, Obědy pro děti, MAP, Nadané děti aj.)
 • spolupráce se ZUŠ Uherský Brod - výuka hry na klavír a hudební nauka přímo ve škole bez nutnosti dojíždění