Individuální vzdělávání

Naše škola má dlouholetou zkušenost s individuálním vzděláváním jak s žáky z České republiky, tak i žijícími v zahraničí.

Individuální vzdělávání je vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole. Jedná se tedy o tzv. domácí vzdělávání.

Nejčastější důvody pro volbu individuálního vzdělávání

 • zdravotní stav žáka, který nedovoluje pravidelnou řádnou docházku do školy
 • časté pracovní cesty zákonných zástupců a jejich rodiny
 • potíže žáků různého charakteru
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • žáci mimořádně nadaní

Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004Sb., (školský zákon)

Podrobnější informace o tomto tzv. domácím vzdělávání rádi sdělíme osobně nebo telefonicky na tel. čísle 572 672 250 nebo 777 226 320.

Postup rodičů při zájmu o individuální vzdělávání

1) Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na naší škole:

a) zápis do 1. třídy:

 • vyplní formulář (viz níže)
 • podají osobně nebo zašlou na: zspraksice@zspraksice.cz

 K zápisu přinesou (pošlou)

 • rodný list dítěte (sken rodného listu)
 • občanský průkaz zákonného zástupce (sken občanského průkazu)

Rozhodnutí o přijetí bude vydáno v den zápisu. Oznamuje se zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na webových stránkách školy a vylepením seznamu u hlavních dveří do školy.

b) přestup žáka z jiné školy:

 • vyplnění formuláře (viz níže)
 • podání žádosti osobně nebo zaslání na zspraksice@zspraksice.cz

Po přijetí dítěte následuje povolení individuálního vzdělávání.

2) Povolení individuálního vzdělávání:

 • rodiče vyplní žádost o povolení individuálního vzdělávání
 • dodají doklad o vzdělání vzdělavatele - pro 1. stupeň stačí vzdělání s maturitou, pro 2. stupeň vysokoškolské (Bc., Mgr. Ing., aj.) . Vzdělavatelem může být jiná osoba než  zákonný zástupce, která splňuje požadovanou úroveň vzdělání, tj. vzdělání zajišťuje zákonný zástupce sám nebo prostřednictvím jiné osoby, se kterou se písemně dohodne.
 • vyjádření (nejedná se o souhlas) školského poradenského zařízení - není potřeba při dlouhodobém pobytu v zahraničí

Organizace individuální vzdělávání

 • individuální vzdělávání se realizuje dle školní vzdělávacího programu naší školy (MŠ - předškolní děti a ZŠ)
 • nabízíme vzdělavatelům metodickou podporu - konzultace mohou být osobní, telefonické nebo elektronické
 • žáci se mohou po dohodě účastnit výuky své třídy prostřednictvím MS - Teams
 • mohou se účastnit školních akcí -  projektových dnů, preventivních programů, exkurzí, divadel, výletů apod.
 • nabízíme účast v kroužcích školní družiny a školního klubu
 • pro prokazování výsledků práce, znalostí a dovedností žáka slouží prezentační a dokumentační portfolio žáka
 • žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva
 • škola poskytuje žákovi učebnice, které by mu byly poskytnuty při pravidelné školní docházce
 • výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic.

Povolení ředitelky školy k individuálnímu vzdělávání

 • žák musí být ve škole přijat k plnění povinné školní docházky (např. přestup žáka)
 • nemusíme být pro žáka spádová škola

Zrušení povolení individuálního vzdělávání

 • pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka,
 • pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené zákonem,
 • pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl
 • nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 5 a 6 § 41
 • na žádost zákonného zástupce

Pokud ředitelka školy rozhodne o ukončení individuálního vzdělávání žáka, zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o ukončení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.

FORMULÁŘE

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (433,85 kB)

Žádost o přestup žáka (434 kB)

Žádost o povolení individuálního vzdělávání (423,24 kB)

Prohlášení (381,89 kB)