Podle zákona č. 561/2004 se při základních školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada:
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy
- projednává inspekční zprávy
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli

Nové volby členů školské rady proběhly v září 2016. Doplnění v září 2018. Současné složení školské rady:

Předseda školské radyIng. Libor Mikel
ČlenovéMgr, Marek Jenerál

Radim Hladiš

Mgr. Jana Kovaříková

Mgr. Monika Mahdalová