Projekt „Projektové vyučování Proměny regionu - nástroj pro rozvíjení školních vzdělávacích programů“ je finančně podpořen Evropskou unií (EU), resp. Evropským sociálním fondem (ESF), a státním rozpočtem České republiky - Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Žadatelem o podporu a jeho realizátorem je Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 63/01 Centaurea z Uherského Brodu (ZO ČSOP 63/01 Centaurea).

Projekt byl zahájen 1. února 2007 a zapojily se do něj dvě partnerské organizace: ZO ČSOP 57/01 Kosenka z Valašských Klobouků a Dům dětí a mládeže z Uherského Brodu, a také 12 základních škol a 1 víceleté gymnázium ze Zlínského kraje. Projekt bude ukončen 30. června 2008.

Hlavní myšlenkou projektu je porovnání minulosti a současnosti jednotlivých regionů, oblastí, měst a obcí Zlínského kraje - žáci pod vedením učitelů shromažďují staré fotografie, filmové záznamy, zvukové nahrávky, pohlednice a diapozitivy od rodičů, prarodičů, amatérských a profesionálních sběratelů, od pověřených institucí. Porovnávají je se současným stavem, a to především prostřednictvím nově zhotovených fotografií, videozáznamů, audiozáznamů a podobně.

Tak vzniknou fotodvojice, zaměřené na tato témata:

 • Volná krajina
 • Pohledy na obce či města z extravilánu obcí či měst
 • Drobné památky v krajině
 • Detaily a bohatost architektonických staveb
 • Vývojová epocha měst, obcí či krajiny
 • Lidová shromáždění
 • Všeobecně kulturně významné místo
 • Detail oblečení či jiného kulturního artefaktu
 • Tradice, zvyky, zvláštnosti
 • Pověsti
 • Proměny v kvalitě životního prostředí

Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali vstupní seminář a spolu se žáky své školy průběžně absolvují internetový kurz. V rámci realizace projektu bude uspořádáno 5 tzv. „projektových dnů“, na kterých se pedagogové budou učit, jak vhodně a účelně zapracovat principy projektového vyučování do výuky.

Projekt zapadá do předmětů: Ekologie, Environmentální výchova, Zeměpis, Dějepis, Přírodopis, Biologie, Český jazyk, Základy spol. věd a Informatika.

Základem tohoto mezipředmětového projektového vyučování je aktivní činnost žáků v okolí školy, bydliště či města.

Projekt je obsahově situován do těchto oblastí Rámcového vzdělávacího programu: Člověk a příroda, Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce.

Projekt pomáhá v orientaci žáků v následujících průřezových tématech: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Výchova demokratického občana.

Účastníci získávají nové zážitky, dovednosti a vědomosti, tvoří si osobní postoje ke kulturním a společenským hodnotám.

Tím dochází k naplnění klíčových kompetencí, vymezených v RVP - zejména kompetencí k učení, sociálních, personálních a občanských.

Shromážděné materiály žáci ve spolupráci s pedagogy zpracují do digitální podoby a umístí je na internetové stránky spolu s popisem zjištěných změn, případně mluveným komentářem. Jedním z hlavních výstupů projektu bude 12 párů tištěných fotografií od každé školy včetně popisů, celkem tedy 156 fotografických dvojic.

Fotografie budou umístěny na panelech a prezentovány na jednotlivých školách, obcích, v institucích i na celokrajských výstavách.